Oznámení o možnosti převzít písemnost - Hubert Krompaský, V Koutě 166, 340 34 Plánice

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/905/24/My

Č.j.:

OVÚP/2151/24/My

Vyřizuje:

Ing. Martin Malý

Tel.:

376 347 276

E-mail:

mmaly@mukt.cz

Datum:

20.3.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení na stavbu nazvanou „Novostavba rekreačního objektu , p.č.:67/69, k.ú. Pohoří u Lovčic“ na pozemku parc. č. 67/69 v katastrálním území Pohoří u Lovčic, kde stavebníkem je společnost Super Praktik s.r.o., IČO 06239862, Pačejov-nádraží 136, 341 01 Horažďovice, kterou zastupuje Mgr. Jiří Tichý, IČO 75892235, nar. 15.4.1977, Mayerova 1065, 341 01 Horažďovice, dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

- Oznámení o zahájení řízení č.j. OVÚP/1710/24/My, jejímž adresátem je pan Hubert Krompaský, nar. 18.3.1971, bytem V Koutě 166, 340 34 Plánice

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť nelze vhodit do schránky – odnos z pošty.

Adresát si může zásilku vyzvednout v sekretariátu MěÚ Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy, č. dveří 1.03, každý pracovní den po celou pracovní dobu do 15 dnů ode dne uložení.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : ……………………… Sejmuto dne : …………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží :

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP, MěÚ Klatovy)