Pravidla pro pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Klatovy

PRAVIDLA MĚSTA KLATOVY PRO POŘÍZENÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU


 Část I.

Termín a oprávnění k podání návrhu na změnu

1) Návrh na změnu Územního plánu Klatovy (dále jen ÚP) lze oprávněnou osobou uplatnit kdykoliv v průběhu příslušného kalendářního roku.

2) Oprávněnou osobou pro podání návrhu na změnu ÚP je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, případně osoba vlastníkem zmocněná.


Část II.

Frekvence projednání žádostí v zastupitelstvu města

1) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) bude návrhy na změny ÚP podané v termínu stanoveném v části I., odst. 1 projednávat jedenkrát za dva roky, vždy v prvním čtvrtletí roku následujícího po dvouletém období pro přijímání žádostí, pokud bude uplatněno více než 5 návrhů.

2) V jiných, naléhavých případech rozhodne o možnosti jejich projednání v ZM Rada města Klatov (dále jen RM).


Část III.

Náležitosti návrhu na změnu Územního plánu Klatovy

1) Návrh na změnu ÚP musí pro úplnost obsahovat:

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, případně plnou moc v případech, kdy návrh uplatňuje osoba vlastníkem zmocněná,

b) písemnou a grafickou identifikaci předmětného pozemku, včetně uvedení parcelního čísla (tzn. kopie katastrální mapy),

c) urbanistický návrh požadované změny zastavovaného území, doplněný o:

- předpokládané napojení na komunikace a technickou infrastrukturu a dopravní řešení,

- vyznačení známých ochranných pásem v dané lokalitě,

d) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce a údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,

e) důvody pro pořízení změny územního plánu,

f) prohlášení navrhovatele o souhlasu s  úhradou nákladů na vypracování změny ÚP (výše nákladů na pořízení změny územního plánu bude vycházet z podílu celkových nákladů zpracovatele na jednoho navrhovatele požadované změny); v  případě, že se bude jednat o stavbu nebo opatření ve veřejném zájmu, o případném odpuštění nákladů rozhoduje na návrh rady města ZM.


2) Návrh bude posuzovat Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, rozšířená o pověřeného zastupitele ve věci územního plánu, dále o příslušné pracovníky odboru výstavby a územního plánování (dále jen OVÚP), pracovníky odboru rozvoje města (dále jen ORM) a zpracovatele ÚP. V případě, že návrh posoudí komise jako neúplný, vyzve ORM navrhovatele k doplnění.


Část IV.

Projednání návrhu na změnu ÚP

1) Pokud bude ZM opakovaně předložen věcně i obsahově identický návrh, ke kterému již přijalo nesouhlasné usnesení, bude se tímto návrhem zabývat pouze v případě podstatné změny vnějších podmínek.

2) Věcně úplný návrh na změnu ÚP bude prostřednictvím pověřeného zastupitele projednán Komisí pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, rozšířenou o pracovníky OVÚP, pracovníky ORM a zpracovatele ÚP. Pověřený zastupitel předloží následně RM a ZM návrh na usnesení v předmětné věci, včetně stanovisek komise (a RM).

3) ZM rozhodne o přijetí či nepřijetí uplatněných návrhů na změnu ÚP a o záměru pořízení změny ÚP.

4) Pověřený zastupitel předá prostřednictvím ORM komplexní návrh schválený ZM, OVÚP k zajištění dokumentace a veřejnoprávnímu projednání. Navrhovatelům, kterým vyhověno nebylo, pověřený zastupitel oznámí prostřednictvím ORM zamítnutí návrhu, včetně zdůvodnění.


Část V.

Schvalovací proces změny územního plánu

1) Do 2 měsíců ode dne schválení návrhu na pořízení změn ÚP zajistí OVÚP zpracování a projednání návrhu zadání změny ÚP v intencích stavebního zákona.

2) Projednaný návrh zadání změny ÚP, dohodnutý s nadřízeným orgánem územního plánování, předloží OVÚP ke schválení ZM.

3) Na základě schváleného zadání změny ÚP v ZM, zajistí OVÚP zpracování návrhu změny ÚP v intencích stavebního zákona včetně jeho veřejnoprávního projednání.

4) Do 14 dnů ode dne schválení zadání změny ÚP v ZM (část V., odst. 2), předloží ORM navrhovateli k podpisu smlouvu o obstarání věci - o pořízení návrhu změny ÚP. K podpisu této smlouvy musí mezi oběma stranami dojít nejpozději do 1 měsíce ode dne schválení zadání změny ÚP v ZM.

5) Do 14 dnů od podpisu smlouvy s navrhovatelem/-li uzavře město Klatovy se zpracovatelem ÚP města Klatov smlouvu o zpracování změny ÚP.

6) Proces je ukončen předložením návrhu změny ÚP, projednaného s nadřízeným orgánem územního plánování, ke schválení v ZM.


Část VI.

Závěrečná ustanovení

1) Marným uplynutím lhůty stanovené pro podpis smlouvy mezi navrhovatelem a městem Klatovy, popřípadě následným neplněním smluvních podmínek ze strany navrhovatele pozbude schválený návrh platnosti (toto bude potvrzeno samostatným usnesením ZM ve věci).

2) Tato pravidla jsou interní směrnicí města Klatov v rámci jeho činnosti na úseku pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn.

3) Termíny veřejného projednání a další související aspekty dílčích legislativních kroků při pořízení změny ÚP stanovené zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nejsou těmito pravidly dotčeny.

4) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení v ZM 28.03.2017.

5) Předchozí pravidla o projednávání návrhů změn  ÚPn, schválená ZM 11.05.2004, pozbývají platnosti.


Mgr. Rudolf Salvetr  v.r.

starosta města