Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 1.7.2008 usnesením č. 14/VII usneslo vydat na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a ustan. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pozemky

(1) U stavebních pozemků se pro části obce Činov, Pihovice, Chaloupky, Beňovy, Točník, Dehtín,  Vícenice, Otín,  Tupadly,  Drslavice,  Věckovice,  Kosmáčov, Lažánky, Kydliny, Habartice, Kvaslice, Vítkovice, Střeziměř, Dobrá Voda a Křištín stanovuje podle § 6 odst. 4 písm.b) zákona č. 338/1992 Sb. koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,4.

(2) V ostatních částech obce, tj. Klatovy I až Klatovy V, Luby, Štěpánovice, Sobětice, Tajanov a Kal se násobí základní sazba daně koeficientem stanoveným zákonem, tj. 2,0.

 

Čl. 2

Stavby

(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb. se pro části obce Činov, Pihovice, Chaloupky, Beňovy, Točník, Dehtín, Vícenice, Otín,  Tupadly,  Drslavice, Věckovice,  Kosmáčov, Lažánky, Kydliny, Habartice, Kvaslice, Vítkovice, Střeziměř, Dobrá Voda a Křištín podle § 11 odst. 3 písm.a) zákona č. 338/1992 Sb. stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,4.

(2) V ostatních částech obce, tj. Klatovy I až Klatovy V, Luby, Štěpánovice, Sobětice, Tajanov a Kal se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem stanoveným zákonem, tj. 2,0.

 

Čl. 3

Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 5/1993, o použití  nižšího  koeficientu  pro  výpočet daně z nemovitostí.

 

Čl. 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.

V Klatovech dne 4.7.2008.

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta

 

Mgr. Věra Tomaierová                                                          

místostarostka

 

Ing. Jan Vrána

místostarosta

 

Vyvěšeno dne 7.7.2008
Sejmuto dne 23.7.2008