Zásady prodeje bytového fondu z majetku Města Klatov

Zásady prodeje bytového fondu z majetku Města Klatov

se změnami schválenými Zastupitelstvem města Klatov dne 28.6.2011 s platností od 28.6.2011

A. Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou všechny domy a byty v domech v majetku města s minimálním počtem 3 bytových jednotek, které vyhovují následujícím zásadám a nejsou vyjmuty z prodeje. Domy a byty, které nejsou nabízeny k prodeji, jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí těchto zásad. Vyjmout ze seznamu nebo doplnit tento seznam je v pravomoci městského zastupitelstva. Kromě domů uvedených v příloze jsou z prodeje vyloučeny domy, ve kterých ve čtyřech uplynulých kalendářních letech byla provedena jednotlivá oprava ve výši nad 400 tis Kč.

 

B. Režim prodeje

Nabídka města na prodej bytů podle bodu I. a II. nájemcům je trvalá.

 

Bytový fond bude prodáván dvěma způsoby:

 

I. Prodej celých domů (podle občanského zákoníku v platném znění)

1) kupujícím může být právnická osoba (družstvo) složená min. z 60 % nájemců domu;

2) nebo 60 % nájemců jako podílových spoluvlastníků.

Tento postup nelze uplatnit u domů, kde jsou i nebytové prostory.

 

II. Prodej jednotlivých bytů (podle zákona o vlastnictví bytů v platném znění)

Prodej bude realizován, projeví-li závazně zájem o koupi bytů v daném domě minimálně 60% nájemců. Cílem je prodat postupně všechny byty v těchto domech. Tomu bude město nápomocno nabídkami na výměnu zbylých bytů.

 

C. Postup při prodeji bytů

I. Projevení předběžného zájmu

K prodeji bytů se přikročí tehdy, projeví-li předběžný zájem minimálně 60 % nájemců. Bude-li splněna tato podmínka, bude zpracována prodejní cena bytů.

 

II. Závazné projevení zájmu

Projeví-li na základě prodejní ceny závazný zájem o koupi bytů minimálně 60 % nájemců, bude se zájemci zahájeno jednání o koupi bytů. Tento závazný zájem musí být potvrzen složením nevratné zálohy ve výši 5.000,- Kč na účet města Klatov. Následně bude vypracována kupní smlouva. Pokud by v době po složení nevratné zálohy, případně po sepsání kupní smlouvy o koupi bytu zájemce odstoupil, propadá tato záloha ve prospěch města Klatov. Při realizaci kupní smlouvy bude záloha odečtena od kupní ceny bytu. Pokud by došlo k poklesu závazných zájemců o koupi bytu pod 60 % a prodej se nerealizoval, bude záloha 5.000,- Kč těm, kteří od smlouvy neodstoupili, vrácena.

 

III. Datum prodeje a splatnost prodejní ceny

Datum prodeje bude stanoven k jednomu dni při projevení 100% zájmu. V jiném případě bude prodej probíhat dle individuální domluvy. K tomuto datu musí být složeny finanční částky od jednotlivých zájemců na účet města.

 

IV. Prodej bytových jednotek v domech, kde je již založeno SVJ

V domech, kde je již založeno společenství vlastníků jednotek (SVJ), bude prodejní cena bytové jednotky stanovena podle článku G. těchto Zásad v případě, že budou finanční prostředky na koupi domu složeny na účet města do 2 let po založení SVJ. Po tomto termínu budou bytové jednotky nabízeny nájemcům za jednotnou cenu Kč 5.000,-/m2 (vč. zastavěného pozemku). Ostatní podmínky prodeje zůstávají zachovány.

 

V. Všeobecné podmínky

Pro prodej bytů podle čl. C platí následující podmínka:     

- kupující nesmí být ke dni podepsání smlouvy dlužník vůči městu Klatov

- kupující musí mít nájemní smlouvu uzavřenu alespoň 4 roky

Bezdlužnost vůči městu dokládá žadatel formou potvrzení.

 

D. Pozemky související

Prodej bytové jednotky bude uskutečněn pouze takovému zájemci, který vyjádří připravenost odkoupit současně ideální spoluvlastnický podíl z dalších pozemků (mimo pozemků dle § 21, odst. 1, zák.č. 72/94 Sb.), které prodávající označí v nabídce jako pozemky určené k prodeji s bytovou jednotkou.

Prodejní cena takového souvisejícího pozemku bude stanovena obecně platným oceňovacím předpisem a rozpočtena na jednotlivé byty dle velikosti spoluvlastnických podílů. Na tyto pozemky se nevztahuje předkupní právo.

 

E. Prodej garáží

Garáže v domech se prodávají nájemcům, kteří jsou nebo se stanou majiteli bytů v domě, jejichž součástí je garáž. Cena garáže bude stanovena oceněním podle platné oceňovací vyhlášky (nákladový způsob), min. však za 5.500,- Kč/m2.

Garáže budou nabízeny zájemcům v tomto pořadí:

1) obálkovou metodou se prodávají garáže všem nájemcům, kteří se stanou nabyvateli bytových jednotek, s minimální cenou 5.500,- Kč/m2;

2) u těžce zdravotně postižených občanů, kteří jsou nájemci garáže, bude ponechána možnost určení slevy městskému zastupitelstvu;

3) prodej třetí osobě dražbou s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku, min. však 5.500,- Kč za 1 m2.

 

F. Předkupní právo, vzdání se předkupního práva a zřizování břemen k předmětnému bytu

1) ve všech smlouvách, kde je prodejní cena nižší než odhadní (viz čl. G. a C. IV), bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Klatov na dobu 5 let;

předkupní právo na dobu 5 let bude uplatněno i v případech, kdy ve smlouvě byla stanovena lhůta delší, pokud o to vlastník požádá;

2) město se vzdá předkupního práva za podmínky, že prodávající doplatí rozdíl mezi kupní a aktuální odhadní cenou;

3) byt, na němž vázne předkupní právo města, nesmí jeho vlastník zatížit jiným předkupním právem, ani věcným břemenem, ani zástavním právem vyjma zástavního práva ve prospěch peněžního ústavu na pořízení, rekonstrukci či opravu vlastní nemovitosti. V případě porušení této povinnosti je vlastník bytu povinen zaplatit městu smluvní pokutu ve výši 100 % pořizovací ceny bytu.

 

G. Prodejní cena

Prodejní cena bytu je cenou smluvní a vychází z ceny obytného domu stanovené platným oceňovacím předpisem při použití nákladové metody (dále jen odhadní cena) a ceny zastavěného pozemku stanovené platným oceňovacím předpisem (dále jen odhadní cena pozemku)

 

V dalších vzorcích budou používány následující symboly a koeficienty:

Pcd      prodejní cena domu

PCb    prodejní cena bytové jednotky

OCd  odhadní cena domu

K        koeficient úpravy odhadní ceny. Stanovena hodnota 0,3

OCp   odhadní cena pozemku zastavěného domem

PB       plocha bytu

SP       součet ploch bytů

kp        PB/SP = podíl bytu na ploše bytů v domě

kl         koeficient slevy pro byty v přízemí v domě s alespoň 4 nadzemními podlažími, navržená hodnota 0,95,

            tedy sleva 5 %

k2        koeficient slevy pro byty v nejvyšším podlaží s plochou střechou v domě s alespoň 4 nadzemními

            podlažími, stanovená hodnota 0,90, tedy sleva 10 %

k3        koeficient slevy pro byty v pátém a vyšším podlaží, kromě bytu pod plochou střechou, stanovená hodnota 0,95, tedy sleva 5 %

k4        koeficient slevy při prodeji celého domu nebo všech bytových jednotek najednou, stanovená hodnota 0,75,tedy 25 % sleva

kd        koeficient slevy, která při prodeji celého domu podle bodu B I. vyjádří hodnotu slevy, kterou by obdržely byty v daném domě při prodeji na bytové jednotky. Hodnota se vypočte podle koeficientů k1, k2, k3 a rozložení bytů v daném domě

           

1. Prodejní cena domu: PCd = K x OCd x k4 x kd + Ocp

2. Prodejní cena bytu:   PCb = K x OCd x kp x k1 x k2 x k3 x k4 + OCp x kp

3. Maximální cena za 1 m2 plochy bytu

 

V případě, že prodejní cena Pcb (vč. zastavěného pozemku), propočtená na 1 m2 bytu, překročí částku 3.200,- Kč, stanovuje se prodejní cena bytu jako násobek této maximální ceny a plochy bytu. V případě prodeje domu, použije se maximální cena 1 m2 plochy bytu obdobně.

 

H. Zvláštní ustanovení

1. Nakládání s uvolněnými byty

Dojde-li k uvolnění bytu (tj. ukončení nájemního vztahu) v domě, kde již část bytů byla prodána, nabídne se uvolněný byt k prodeji dle následujícího postupu:

 

Postup účinný do 31.12.2011

I. kolo - Uvolněný byt bude nabídnut evidovaným zájemcům o koupi bytu z domů vyloučených z prodeje uvedených bod bodem I. a III. Přílohy č. 1. Zásad a to za cenu podle článku G (postup podle článku C. odst. IV. se v tomto případě nepoužije). Prodej se uskuteční obálkovou metodou. Nabídka bude učiněna formou dopisu adresovaného žadatelům, kteří mají podanou žádost ke dni 28. června 2011.

    Podmínky pro I. kolo:

  • zájemce musí mít uzavřenu nájemní smlouvu na městský byt po dobu alespoň 4 roky
  • zájemce nesmí být ke dni podepsání smlouvy dlužníkem vůči městu Klatov
  • zájemce musí ke dni podepsání kupní smlouvy uzavřít s městem Klatovy dohodu o skončení nájmu v původním bytě ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do KN. V případě nutnosti oprav bytu může na žádost tuto lhůtu prodloužit RM;
  • zájemce nesmí být nájemcem bytu se složenou finanční spoluúčastí na vybudování půdní vestavby.

 

II. kolo - V případě, že byt nebude prodán v prvním kole, bude nabídnut k prodeji na volném trhu prostřednictvím vybrané realitní kanceláře.

 

Postup účinný od 1.1.2012

 

Dojde-li k uvolnění bytu (tj. ukončení nájemního vztahu) v domě, kde již část bytů byla prodána, nabídne se uvolněný byt k prodeji na volném trhu prostřednictvím vybrané realitní kanceláře.

 

2. Další ustanovení

1)      administrativu spojenou s prodejem vč. vedení evidence zájemců o koupi bytu budou zajišťovat pracovníci Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. a Městského úřadu v Klatovech

2)      vybíráním úhrady za prodej domů, eventuálně za prodej bytů je pověřena SNK s.r.o.

3)      v případě prodeje domu je správou domu dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění pověřena SNK s.r.o., až do doby jiného rozhodnutí společenství

 

3. Zvláštní režim prodeje bytového fondu

U domů, kde je město spoluvlastníkem, budou vlastnické podíly nabídnuty k prodeji ostatním spoluvlastníkům a následně ostatním zájemcům. Jedná se o domy 52/IV a 54/IV.

 

Příloha: Seznam domů, které nebudou nabízeny k prodeji

 

Mgr. Rudolf Salvetr         

starosta                         

 

JUDr. Jiří Štancl

místostarosta

 

Ing. Václav Chroust

místostarosta

 

V Klatovech 28.6.2011