Odbor školství, kultury a cestovního ruchu (OŠKCR)

Umístění odboru:

Vídeňská 66

Vedoucí odboru: 

Ing. Alena Kunešová

Kontakty:

Vacková Iva Bc.
kultura, památková péče 376 347 163
jkodesova@mukt.cz
Kováříková Monika
Zdravé město
376 347 279
mkovarikova@mukt.cz
Krejčí Jiří Mgr.
školství
376 347 302
jkrejci@mukt.cz
Kunešová Alena Ing.
vedoucí odboru
376 347 262
akunesova@mukt.cz
Kurcová Jiřina
cestovní ruch (Informační centrum)
376 347 250
jkurcova@mukt.cz
Šillarová Dana Ing.
památková péče 376 347 183
dsillarova@mukt.cz
Rubášová Petra Ing.  školství  376 347 130  prubasova@mukt.cz 
Vítková Monika
cestovní ruch (Informační centrum)
376 347 240
mvitkova@mukt.cz

Rozsah činnosti:

Na úseku státní správy ve školství:

 • zpracovává a předává krajskému úřadu  rozpis a úpravy  rozpočtu přidělených finančních prostředků pro školy ve svém obvodu, rozbor hospodaření za školy ve své působnosti, data a další podklady z dokumentace a evidencí škol,    
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ,
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a podklady pro účetní a finanční výkazy za školy ve svém obvodu,
 • shromažďuje a zpracovává pedagogická a ekonomická data z dokumentace a evidencí škol ve svém obvodu a předává je dalším institucím KÚ, MŠMT apod.,   
 • zajišťuje poradenství pro zpracování projektů dotovaných z prostředků EU,
 • zajišťuje metodickou pomoc /pedagogickou, finanční poradenství/ ředitelům škol a školských zařízení ve svém obvodu.

 

Na úseku samosprávy ve školství:

 • kontroluje použití a efektivnost  využití přidělených finančních prostředků,
 • určuje spádové oblasti žáků klatovských škol (vyhláška),
 • zajišťuje vyhlašování a administraci konkurzních řízení na ředitele škol, jejichž zřizovatelem je město,
 • podílí se na tvorbě vyhlášek, zásad a opatření,
 • vede přehled o volných pracovních místech na školách, shromažďuje žádosti o pracovní místa a nabízí je školám a školským zařízením ve svém obvodu,
 • podává návrhy na zřízení a zrušení předškolních zařízení, základních škol a školských zařízení jím sloužících,
 • informuje o zápisech do ZŠ a MŠ,
 • informuje o prázdninových provozech ZŠ a MŠ.

 

Na úseku státní správy v oblasti  kultury:

Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice:

Na úseku  samosprávy v oblasti kultury:

 • podporuje rozvoj zájmových a  kulturních aktivit,
 • poskytuje informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí,
 • spolupracuje při  zadávání veřejných zakázek a vymáhání pohledávek na svém úseku,
 • spolupracuje s finančním odborem při sestavování návrhu rozpočtu a sleduje jeho čerpání,
 • uplatňuje zásady pro poskytování finančního příspěvku na rekonstrukce objektů v historické části města,
 • zajišťuje kulturní akce pořádané odborem školství, kultury a cestovního ruchu a města Klatovy.

 

Na úseku cestovního ruchu:  

zajišťuje provoz informačního centra s následujícími činnostmi:

 • informace o městě, regionu a České republice,
 • informace o činnostech městského úřadu,
 • vymezený okruh povinností dle zákona 106/1999 Sb.,
 • bezplatné verbální informace ve 2 světových jazycích /anglicky a německy/,
 • zajišťovaný provoz 6 – 7 dnů v týdnu,
 • prodej drobného materiálu,
 • kopírování,
 • předprodej vstupenek do kina + pořady MKS
Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT