ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU (OŠKCR) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU (OŠKCR)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu (OŠKCR)

Umístění odboru:

Vídeňská 66

Vedoucí odboru: 

Ing. Alena Kunešová

Kontakty:

Blahoušová Martina Ing.
Zdravé město
 376 347 279
mblahousova@mukt.cz

Kodešová Jitka

kultura

376 347 163

jkodesova@mukt.cz

Krejčí Jiří Mgr.

školství

376 347 302

jkrejci@mukt.cz

Kunešová Alena Ing.

vedoucí odboru

376 347 262

akunesova@mukt.cz

Kurcová Jiřina
cestovní ruch (Informační centrum)376 347 250
jkurcova@mukt.cz
Steiningerová Jaroslava Bc. školství

 376 347 130

 jsteiningerova@mukt.cz

Šillarová Dana Ing.

kultura

376 347 183

dsillarova@mukt.cz

Vítková Monika

cestovní ruch (Informační centrum)

376 347 240

mvitkova@mukt.cz


Rozsah činnosti:

Na úseku státní správy ve školství:

 • zpracovává a předává krajskému úřadu  rozpis a úpravy  rozpočtu přidělených finančních prostředků pro školy ve svém obvodu, rozbor hospodaření za školy ve své působnosti, data a další podklady z dokumentace a evidencí škol,    
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ,
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a podklady pro účetní a finanční výkazy za školy ve svém obvodu,
 • shromažďuje a zpracovává pedagogická a ekonomická data z dokumentace a evidencí škol ve svém obvodu a předává je dalším institucím KÚ, MŠMT apod.,   
 • zajišťuje poradenství pro zpracování projektů dotovaných z prostředků EU,
 • zajišťuje metodickou pomoc /pedagogickou, finanční poradenství/ ředitelům škol a školských zařízení ve svém obvodu.

 

Na úseku samosprávy ve školství:

 • kontroluje použití a efektivnost  využití přidělených finančních prostředků,
 • určuje spádové oblasti žáků klatovských škol (vyhláška),
 • zajišťuje vyhlašování a administraci konkurzních řízení na ředitele škol, jejichž zřizovatelem je město,
 • podílí se na tvorbě vyhlášek, zásad a opatření,
 • vede přehled o volných pracovních místech na školách, shromažďuje žádosti o pracovní místa a nabízí je školám a školským zařízením ve svém obvodu,
 • podává návrhy na zřízení a zrušení předškolních zařízení, základních škol a školských zařízení jím sloužících,
 • informuje o zápisech do a ,
 • informuje o prázdninových provozech ZŠ a MŠ.

 

Na úseku státní správy v oblasti  kultury:

Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice:

 • podílí se na zpracování koncepce podpory státní památkové péče a  na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky,
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi, 
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče,
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“,
 • vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče,
 • plní další úkoly stanovené  zákonem č. 20/1987 Sb., v platném znění,
 • vede správní řízení a ukládá pokuty fyzickým a právnickým osobám,
 • zajišťuje archivaci veškeré agendy k výkonu státní správy.
 • Památkově chráněná území:
   • Městská památková zóna Klatovy
   • Městská památková zóna Strážov
   • Vesnická památková zóna Poleň
   • Vesnická památková zóna Ostřetice
   • Krajinná památková zóna Chudenicko
   • Ochranné pásmo hradu Švihov
 • Městská památková zóna Klatovy  Městská památková zóna Klatovy
 • Program regenerace městské památkové zóny pro roky 2016 - 2020
 • Program regenerace městské památkové zóny pro roky 2021 - 2025
 • Možnost čerpání dotací pro vlastníky KP nebo pro objekty v památkových zónách najdete na stránkách.
 • Další odkazy související s památkovou péčí
 • Příklady realizace akcí.

Na úseku  samosprávy v oblasti kultury:

 • podporuje rozvoj zájmových a  kulturních aktivit,
 • poskytuje informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí,
 • spolupracuje při  zadávání veřejných zakázek a vymáhání pohledávek na svém úseku,
 • spolupracuje s finančním odborem při sestavování návrhu rozpočtu a sleduje jeho čerpání,
 • uplatňuje zásady pro poskytování finančního příspěvku na rekonstrukce objektů v historické části města,
 • zajišťuje kulturní akce pořádané odborem školství, kultury a cestovního ruchu a města Klatovy.

 

Na úseku cestovního ruchu:  

zajišťuje provoz informačního centra s následujícími činnostmi:

 • informace o městě, regionu a České republice,
 • informace o činnostech městského úřadu,
 • vymezený okruh povinností dle zákona 106/1999 Sb.,
 • bezplatné verbální informace ve 2 světových jazycích /anglicky a německy/,
 • zajišťovaný provoz 6 – 7 dnů v týdnu,
 • prodej drobného materiálu,
 • kopírování,
 • předprodej vstupenek do kina + pořady MKS

 

Životní situace 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ