Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 2/2010 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství (ve znění vyhlášky č. 3/2010 a č. 1/2015)

Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 23. 3. 2010 usnesením č. V/27 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl.1

Úvodní ustanovení

(1)   Cílem této obecně závazné vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.

 

(2)   Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v územním obvodu města Klatov spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejného prostranství.

 

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

(1)   Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

(2)   Tato vyhláška se vztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 3 odst. 2 této vyhlášky nacházející se v územním obvodu města Klatov.

 

 

Čl. 3

Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku

(1)   Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se považuje požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích.

 

(2)   Činnosti uvedené v odst. 1 jsou zakázány na těchto plochách veřejného prostranství v územním obvodu města Klatov:

a)      celá městská část Klatovy I

b)     všechny městské parky a Hůrka, lomečky a Lomeček

c)      prostor Tylova nábřeží, nábřeží kpt. Nálepky, Husova náměstí, náměstí Rybníčky, sídliště Pod Koníčky, okruh 100 m od restaurace Sparta v Podhůrecké ulici

d)     v okruhu 100 m od škol a školek

e)      v okruhu 100 m od dětských hřišť a pískovišť

f)       v okruhu 100 m od nákupních center PENNY, KAUFLAND, BILLA, COOP,  LIDL, ALBERT, ŠKODOVKA

g)      v okruhu 100 m od Kulturního domu v Domažlické ul.  

h)      v okruhu 100 m od hřbitova ve Hřbitovní ulici

i)        v okruhu 100 m od nádraží ČD (parčíky, veřejná zeleň), ČSAD a od všech autobusových zastávek.  

Bližší určení ploch uvedených ad a) až c) tohoto odstavce je vyznačeno v mapě v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje:

a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními předpisy
b) na dny 31. prosince a 1. ledna
c) kulturní, sportovní či jiné akce společenského charakteru oznámené městu Klatovy.

(4) K účinnosti výjimky uvedené v odst. 3 písm. c) tohoto článku je nutné učinit oznámení Městskému úřadu v Klatovech, Odboru školství, kultury a cestovního ruchu, a to minimálně 5 dnů před plánovaným termínem akce.

(5) Výjimky stanovené touto vyhláškou neplatí pro požívání jiných omamných a psychotropních látek.“

 

Čl. 4

Sankce

Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek ve smyslu zvláštních předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

V Klatovech dne 25. 3. 2010

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta

 

Mgr. Věra Tomaierová                                                          

místostarostka                                                              

 

Ing. Jan Vrána

místostarosta

 

Příloha č. 1: Vyznačené plochy veřejného prostranství (čl. 3, odst. 2)

Vyznačené plochy veřejného prostranství

 

Vyvěšeno dne 31.3.2010
Sejmuto dne 16.4.2010