Nařízení č. 1/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 Nařízení č. 1/2010 města Klatovy ze dne 8.6.2010

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

Rada města Klatovy se na svém zasedání ze dne 8.6.2010 usnesla vydat podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) toto nařízení (dále jen „nařízení“).

 

Článek 1

(1) Rada města Klatovy, podle § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona a podle § 13 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

LHO Klatovy – Spálené Poříčí

platných na období od 1.1.2012 do 31.12.2021

pro zařizovací obvod na území obce s rozšířenou působností – města Klatovy, odvozený z původního lesního hospodářského celku SPÁLENÉ POŘÍČÍ, nacházejícího se na území:

obec

katastrální území

Měčín

Bíluky (část), Petrovice u Měčína, Radkovice u Měčína (část)

Mlýnské Struhadlo

Mlýnské Struhadlo

Plánice

Bližanovy, Kvasetice, Lovčice u Klatov, Mlynářovice, Plánice (část), Pohoří u Lovčic, Štipoklasy u Lovčic, Zbyslav u Klatov (část)

Předslav

Němčice u Klatov

Újezd u Plánice

Újezd u Plánice

Zborovy

Zborovy (část)

 

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu a s touto skutečností orgán státní správy lesů seznámili.

Poznámka:

Lesní hospodářskou osnovou se rozumí osnova sloužící pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů. Zpracovává se obvykle na deset let se stejnou dobou platnosti v uvedeném území pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa na svou žádost, a to bezplatně. Osnova obsahuje kromě popisu porostu i doporučující hospodářská opatření. Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem využít osnovy pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovy pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.

Článek 2

(1) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy v zařizovacím obvodu, jejichž celkové vlastnictví k lesům je menší než 50 ha, mají právo do 31.12.2010 uplatnit písemně (osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného odborného lesního hospodáře) své hospodářské záměry a požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy na adresu:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí – státní správa lesů, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

V připomínkách a požadavcích na zpracování lesních hospodářských osnov je vždy potřeba uvést vlastníka dle výpisu z katastru nemovitostí, parcelní číslo pozemku a katastrální území.

 

Stejným způsobem mohou uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování osnov právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a orgány státní správy.

 

(2) V termínu do 31.12.2010 oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

 

Článek 3

Vlastníci lesů, pro které byla zpracována lesní hospodářská osnova, mohou požádat o její protokolární převzetí písemně na příslušném správním orgánu dle platné právní úpravy v dané době, a to v období od 1. července 2012 do 31. prosince 2021.

 

Článek 4

Obecní úřady v uvedeném území toto nařízení uveřejní na úřední desce a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

 

Článek 5

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyvěšení, 15. den po datu vyvěšení je dnem účinnosti nařízení.

 

V Klatovech dne 8.6.2010

 

Mgr. Rudolf Salvetr v.r.

starosta města Klatovy

 

Účinnost 7.7.2010