Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 3/2005

(ve znění vyhl. č. 1/2006 a vyhl. č. 3/2006)

o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

Zastupitelstvo města Klatov se usneslo na svém zasedání dne 1.11.2005 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm.a), c), d) a § 84 odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Článek 1

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku město Klatovy stanoví, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, jsou na některých veřejných prostranstvích zakázány. Obec touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a zeleně v zástavbě.

 

Článek 2

(1) Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou  náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Klatov přístupné každému bez omezení,  tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

Článek 3

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

a) ponechání psů a jiných zvířat v zájmovém chovu a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství

b) vstupování se psy a jinými zvířaty v zájmovém chovu a hospodářskými zvířaty příp. jejich vpouštění na dětská hřiště, veřejná hřiště, pískoviště a hřbitov.

 

Článek 4

(1) Psi a jiná zvířata v zájmovém chovu a hospodářská zvířata se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na odpovídajícím vodítku. Psi tzv. bojových plemen (viz příloha č. 2) a všichni kříženci psů těchto plemen  musí mít náhubek (košík). Chování zvířete musí být uvedenou osobou usměrňováno tak, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto zvířetem, a to bez zbytečného odkladu.

(2) Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní, příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

 

Článek 5

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují:

a) použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů

b) osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního práv­ního předpisu.

 

Článek  6

Město Klatovy zřizuje „Útulek pro opuštěné a zatoulané psy“, do něhož mohou být Policií ČR, Městskou policií (MP) nebo pověřeným zaměstnancem městského úřadu odevzdáni psi nalezení, odchycení a odebraní. Provoz útulku je upraven Provozním řádem útulku, který je k dispozici na Městském úřadu v Klatovech, na internetových stránkách MěÚ Klatovy nebo přímo v sídle útulku v areálu ČOV v Koldinově ulici v Klatovech.

 

Článek 7

(1) Touto vyhláškou se ruší vyhláška města Klatov č. 2/1993, o chovu domácích a hospodářských zvířat.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku

 

Obec: Klatovy

Katastrální území: Klatovy

parcela č.: 1, 38/1, 38/2, 63/1, 66, 71/1, 71/2, 71/3, 72/1, 82/2, 83/2, 85, 88/2, 97/1, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 97/18, 97/19, 134/3, 164/1, 164/5, 165/3, 177/1, 177/2, 181/1, 185/1, 191/2, 198/1, 198/8, 212/1, 212/3, 217, 218/4, 218/6, 221/1, 222/1, 222/2, 223/1, 223/6, 223/23, 227, 229, 230/1, 235/1, 246/2, 247/4, 250/1, 279/5, 279/7, 279/8, 279/9, 279/10, 307, 316/1, 316/2, 318, 320/9, 338/1, 387/3, 393/1, 395/1, 398, 399, 403/4, 422/1, 439/3, 441/1, 447/1, 451/1, 454/11, 455/1, 456/1, 456/2, 462/1, 475, 510/1, 530/2, 530/4, 533/1, 546, 548, 551/1, 551/2, 552, 558/2, 558/3, 559, 525/2, 569, 581/1, 614/1, 628/1, 630, 631/2, 688/2, 698/9, 698/11, 736/2, 879/6, 890/2, 896/2, 898/3, 898/10, 917/3, 917/4, 954/7, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 954/20, 954/65, 961/4, 963/5, 964/1, 967/1, 967/5, 967/6, 967/8, 967/13, 967/43, 968/8, 968/59, 968/60, 969/2, 969/8, 969/9, 987/2, 1232/2, 1260/1, 1260/3, 1304, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1309/15, 1312/6, 1328/1, 1333, 1335/13, 1347/2, 1361/1, 1361/2, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/34, 1362/2, 1362/3, 1376/18, 1376/19, 1378/6, 1378/12, 1378/20, 1380/1, 1381/4, 1381/7, 1381/9, 1383/19, 1383/20, 1386/1, 1386/2, 1386/3, 1386/4, 1386/5, 1386/6, 1386/7, 1386/7, 1388/1, 1392/72, 1392/73, 1392/74, 1395/4, 1395/5, 1395/6, 1395/42, 1395/58, 1395/73, 1395/105, 1395/115, 1396/96, 1397/2, 1404/1, 1408/1, 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1410/4, 1410/5, 1410/6, 1410/7, 1410/8, 1410/9, 1430/4, 1435/5, 1442/2, 1447/1, 1447/2, 1452/2, 1452/3, 1461, 1469/1, 1469/2, 1471/1, 1471/2, 1471/5, 1480, 1482/2, 1483, 1493, 1507/1, 1508/2, 1508/4, 1509/1, 1509/6, 1509/7, 1509/9, 1509/10, 1509/11, 1509/13, 1509/14, 1512/6, 1534/4, 1860/6, 1860/8, 1889/2, 1909, 1944/7, 1972/3, 1972/4, 1972/6, 1994/3, 1997/2, 1997/18, 1999/15, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/23, 2009/3, 2010/3, 2010/4, 2012/2, 2012/5, 2012/20, 2015/1, 2015/20, 2015/29, 2016, 2017/2, 2017/8, 2019, 2020, 2024, 2025/4, 2025/5, 2025/6, 2025/14, 2025/15, 2025/19, 2025/20, 2044/1, 2044/2, 2045/11, 2045/15, 2050/1, 2056/3, 2056/4, 2080/1, 2093/4, 2124/9, 2126/10, 2126/11, 2143/7, 2172/2, 2186/3, 2186/8, 2186/9, 2186/17, 2186/18, 2186/19, 2186/20, 2275/4, 2306/4, 2445/4, 2446/2, 2448/5, 2448/11, 2470/19, 2473/4, 2479/1, 2479/5, 2481/1, 2481/2, 2481/3, 2481/4, 2481/5, 2481/6, 2490/1, 2490/3, 2491, 2505/2, 2544/26, 2544/27, 2561/3, 2594/2, 2594/10, 2594/12, 2594/13, 2594/15, 2596/1, 2596/2, 2597/2, 2660/7, 2754/2, 2758/1, 2760/62, 2760/64, 2760/65, 2770/3, 2770/4, 2771/8, 2771/17, 2772/16, 2773/14, 2774/36, 2774/37, 2774/39, 2775/5, 2785/7, 3025/16, 3044/11, 3050/2, 3063/1, 3063/2, 3104/2, 3106/1, 3106/47, 3106/48, 3106/49, 3106/50, 3106/51, 3179/2, 3185/2, 3204/5, 3204/20, 3204/30, 3204/30, 3204/32, 3204/59, 3206/1, 3206/2, 3206/4, 3206/34, 3206/35, 3206/37, 3206/114, 3206/115, 3206/116, 3206/117, 3206/118, 3206/119, 3206/190, 3206/121, 3206/122, 3206/123, 3206/124, 3206/125, 3206/126, 3206/127, 3206/128, 3206/130, 3206/132, 3206/133, 3206/134, 3206/135, 3206/136, 3206/137, 3206/138, 3206/139, 3206/140, 3206/141, 3208/3, 3209/3, 3209/7, 3209/9, 3209/24, 3209/27, 3209/57, 3209/58, 3209/59, 3216/5, 32221/5, 3221/7, 3221/9, 3228/2, 3234/18, 3235, 3241, 3329/4, 3371, 3393/2, 3393/7, 3403/1, 3403/3, 3403/4, 3403/5, 3403/6, 3403/7, 3403/8, 3403/9, 3403/10, 3403/11, 3403/12, 3403/13, 3403/14, 3403/15, 3403/16, 3403/17, 3403/18, 3403/19, 3403/20, 3404, 3405/1, 3405/2, 3405/3, 3405/4, 3405/5, 3405/6, 3405/7, 3405/8, 3405/9, 3405/11, 3405/12, 3405/15, 3406, 3407/2, 3407/3, 3407/4, 3407/5, 3407/6, 3407/7, 3407/8, 3407/9, 3407/10, 3407/11, 3407/12, 3407/13, 3407/14, 3408/1, 3408/2, 3408/3, 3409/1, 3409/4, 3409/9, 3409/10, 3410, 3411/1, 3412/1, 3412/2, 3412/3, 3416, 3422, 3423/1, 3425/2, 3425/3, 3426, 3427/1, 3430, 3431/2, 3432, 3438, 3440, 3441/1, 3442, 3443, 3445/3, 3447, 3449, 3450, 3452, 3453/2, 3454/1, 3454/2, 3456/1, 3456/2, 3456/3, 3457/1, 3457/2, 3457/3, 3459, 3461/2, 3461/3, 3462/1, 3463/2, 3463/3, 3465/1, 3466/2, 3467/2, 3470, 3471/1, 3471/2, 3471/3, 3471/4, 3472, 3473/4, 3473/5, 3473/6, 3475/2, 3475/3, 3475/4, 3475/5, 3475/6, 3475/7, 3475/8, 3475/9, 3475/10, 3476/3, 3476/4, 3477, 3478, 3479/1, 3479/2, 3480/1, 3480/2, 3482, 3484, 3486, 3487, 3487/2, 3488, 3491, 3492, 3493, 3495/1, 3495/2, 3497, 3498/1, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3505/2, 3505/3, 3505/4, 3505/5, 3507/1, 3508, 3510, 3511/1, 3511/2, 3516/1, 3516/4, 3516/6, 3516/7, 3517, 3518, 3519/1, 3520, 3521, 3522/1, 3522/2, 3526, 3527/1, 3527/2, 3534/1, 3538/2, 3540, 3542/1, 3542/2, 3547/1, 3547/4, 3547/7, 3547/8, 3375, 3547/12, 3549, 3554/1, 3554/3, 3554/4, 3554/5, 3556, 3557/1, 3557/1, 3557/2, 3557/3, 3557/4, 3557/7, 3558/1, 3558/2, 3559, 3560, 3561/1, 3561/2, 3561/3, 3561/4, 3561/5, 3561/6, 3561/7, 3561/8, 3566, 3572, 3575, 3577, 3578/2, 3578/4, 3578/5, 3582, 3583/1, 3583/2, 3583/3, 3584/2, 3585, 3586, 3587/1, 3587/2, 3591/1 3591/2, 3591/3, 3593/7, 3601/1, 3601/2, 3602/3, 3606, 3613, 3617, 3620/2, 3621/2, 3624/1, 3626/1, 3626/3, 3629/1, 3630, 3635, 3636/1, 3636/2, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3646, 3650, 3653/2, 3655, 3657/1, 3657/2, 3657/3, 3658, 3659, 3660/1, 3660/2, 3665/1, 3666/1, 3666/2, 3666/3, 3670/1, 3670/2, 3672/2, 3672/3, 3676/1, 3678/1, 3678/2, 3679, 3680, 3682/3, 3684/1, 3685/1, 3685/2, 3686, 3687/1, 3687/2, 3687/3, 3692, 3693/1, 3693/2, 3694, 3695, 3696, 3697/1, 3698, 3699, 3700/9, 3700/10, 3754/1, 3756/1, 3756/9, 3760/2, 3762/1, 3762/3, 3762/9, 3762/11, 3764/14, 3764/17, 3764/18, 3769/1, 3769/7, 3769/8, 3769/9, 3769/10, 3769/11, 3769/13, 3771/9, 3771/12, 3771/13, 3780/2, 3822/2, 3912/3, 3913, 3914/1, 3914/2, 3914/3, 3914/4, 3914/5, 3917, 3919, 3929, 3935/3, 3939, 3941, 3944, 3945, 3952, 3954, 3955, 3966, 3994, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4015, 4016, 4033, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052/1, 4053, 4054, 4055, 4069, 4072, 4073. 

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Pojmem psi bojových plemen uvedeným v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky se rozumí psi těchto plemen:

Pit-bull, Bandog, Americký staffordshírský teriér, Staffordshírský bullteriér, Tosa-inu, Alano, Americký buldog, Bullmastif, Bullterrier, Cane corso, Argentinská doga, Bordeauxská doga, Brazilská fila, Mastiff, Španělský mastin, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Malorquin, Rotvajler.

Účinnost 23.11.2005