Sociální služby – Co jsou

Logo Evropské unie

 

Sociální služby jsou takové služby, které pomáhají lidem v tíživých životních situacích, ať už se jedná o situace spojené např. s bytovou nouzí, s péčí o méně soběstačné členy rodiny, s dluhy, s domácím násilím nebo s pomocí lidem se závislostí.

Sociální služba je, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách činnost, jíž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci, které nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro její řešení vlastními silami. Rozsah a podoba pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. Sociální služby jsou buďto pobytové, ambulantní, nebo terénní.

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Jedná se především o domovy pro seniory či pro lidi se zdravotním postižením, ale také o tzv. chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením či azylové domy.

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována do specializovaných zařízení. Jedná se například o poradny, denní stacionáře nebo kontaktní centra.

Terénními službami se rozumí služby, které jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. především v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jde například o pečovatelskou službu, osobní asistenci či terénní programy pro ohroženou mládež.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou osoby či organizace, kteří sociální služby poskytují a jsou povinni dodržovat platnou legislativu a poskytovat sociální služby dle platných standardů kvality.

Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka, poskytuje stát prostřednictvím příslušného úřadu práce příspěvek na péči. Žádost o příspěvek na péči se podává prostřednictvím formuláře na místně příslušném úřadu práce.

Sociální služby se dělí na:
Zveřejněno: 05.08.2022
Zveřejněno: 05.08.2022
Zveřejněno: 05.08.2022