Sociální služby – Katalog sociálních služeb

 

Zde je ke stažení katalog sociálních a souvisejících služeb dostupných na Klatovsku a také katalog sociálních služeb celého Plzeňského kraje.

V rámci projektu komunitního plánování bude katalog služeb na Klatovsku aktualizován.

 

Azylové domy

Poskytují pobytové služby na přechodnou dobu, určenou osobám v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení.

Městský ústav sociálních služeb Klatovy

www.musskt.cz
pobytová forma: 376 311 580 

Přehled služby v registru sociálních služeb

Oblastní charita Klatovy
www.charitakt.cz
pobytová forma: 731 433 085 
Přehled služby v registru sociálních služeb

Centra denních služeb

Poskytují ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností, které zůstávají bydlet ve vlastním (domácím) prostředí, ale nejsou schopny si ve svém věku nebo v důsledku chronického duševního onemocnění zajistit péči o svou osobu v celém rozsahu.

Městský ústav sociálních služeb Klatovy

www.musskt.cz
ambulantní forma: 376 347 119

Přehled služby v registru sociálních služeb

Denní stacionáře

Poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

www.diakoniezapad.cz
ambulantní forma: 734 264 220

Přehled služby v registru sociálních služeb

 Centrum Hájek z.ú.
www.centrumhajek.eu
ambulantní forma s možností svozu: 602 555 493 
Přehled služby v registru sociálních služeb 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, případně jiných dlouhodobých chronických důvodů (např. mentální postižení) a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Městský ústav sociálních služeb Klatovy

www.musskt.cz
pobytová forma: 376 320 369

Přehled služby v registru sociálních služeb

 Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou
 www.dozpbystrice.cz
pobytová forma: 774 707 716

Přehled služby v registru sociálních služeb 

Domovy pro seniory

Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Městský ústav sociálních služeb

www.musskt.cz
pobytová forma: 376 347 622

Přehled služby v registru sociálních služeb

Oblastní charita Klatovy 
www.charitakt.cz
pobytová forma: 731 433 083 

Přehled služby v registru sociálních služeb

Domovy se zvláštním režimem

Poskytují pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, a osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách.

Městský ústav sociálních služeb

www.musskt.cz
pobytová forma: 376 320 369

Přehled služby v registru sociálních služeb

Clementas Janovice, s.r.o. 
 www.clementas.cz
pobytová: 377 010 650

Přehled služby v registru sociálních služeb 

Intervenční centra

Poskytují terénní pomoc týraným osobám, které žili nebo žijí ve společné domácnosti s osobou, která je ohrožuje násilným chováním.

Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
terénní forma: 777 167 004

Přehled služby v registru sociálních služeb

Krizová pomoc

Poskytuje terénní pomoc při řešení akutní situace (např. živelná katastrofa, autonehoda, úmrtí blízké osoby,…), kterou člověk může vnímat jako obtížně řešitelnou nebo dokonce jako životu ohrožující.

Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
terénní forma: 777 167 004

Přehled služby v registru sociálních služeb

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytují ambulantní nebo terénní služby, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy, a to prevencí nebo snižováním sociálních a zdravotních rizik a vytvářením podmínek pro řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Oblastní charita Klatovy

www.charitakt.cz
terénní, ambulantní forma: 730 546 456

Přehled služby v registru sociálních služeb

Noclehárny

Poskytují ambulantní služby určené osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.  

Městský ústav sociálních služeb

www.musskt.cz
ambulantní forma: 376 311 580

Přehled služby v registru sociálních služeb

Odborné sociální poradenství

Je poskytováno terénní a ambulantní formou. Služba napomáhá lidem při řešení jejich nepříznivé situace poskytnutím informací a podpory osobám k navrácení do běžného chodu života.

 Městský ústav sociálních služeb Klatovy
 www.musskt.cz
 ambulantní forma: 376 347 106
Přehled služby v registru sociálních služeb
 Diakonie - ČCE - středisko Západní Čechy
 www.diakoniezapad.cz
ambulantní forma: 775 720 493
Přehled služby v registru sociálních služeb
Oblastní charita Sušice 
www.susice.charita.cz
 Terénní, ambulantní forma: 731 402 920 
Přehled služby v registru sociálních služeb
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR 
 www.integracnicentra.cz
Terénní, ambulantní forma: 725 874 975
Přehled služby v registru sociálních služeb
Oblastní charita Klatovy 
 www.charitakt.cz
Terénní, ambulantní: 731 433 044
Přehled služby v registru sociálních služeb
 Člověk v tísni, o.p.s.
www.clovekvtisni.cz
Terénní forma: 778 442 549
Přehled služby v registru sociálních služeb
 Diecézní charita Plzeň
www.dchp.cz
Terénní forma: 731 433 096
Přehled služby v registru sociálních služeb 
 Vida z.s.
 www.vidacr.cz
terénní forma: 775 585 159
Přehled služby v registru sociálních služeb
 Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
www.domov-plzen.cz
terénní forma: 731 632 788 
Přehled služby v registru sociálních služeb 
 Tichý svět, o.p.s.
www.tichysvet.cz
Terénní forma: 607 086 461
Přehled služby v registru sociálních služeb 

Odlehčovací služby

Jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Oblastní charita Sušice

www.susice.charita.cz
terénní forma: 731 402 910

Přehled služby v registru sociálních služeb

 Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
www.domov-plzen.cz
terénní forma: 731 632 788
Přehled služby v registru sociálních služeb
Centrum Hájek z.ú. 
www.centrumhajek.eu
ambulantní forma s možností svozu: 602 555 493
Přehled služby v registru sociálních služeb

Osobní asistence

Je poskytována terénní formou bez omezené provozní doby. Služba napomáhá klientům v setrvání ve svém prostředí a podporuje člověka v aktivním způsobu života.

Oblastní charita Klatovy

www.charitakt.cz
terénní forma: 731 433 049

Přehled služby v registru sociálních služeb

HEWER, z.s. 
www.osobniasistent.cz
terénní forma: 736 505 558

Přehled služby v registru sociálních služeb

Pečovatelská služba

Je poskytována ambulantní a terénní formou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi. Usiluje o zachování dosavadního způsobu života v přirozeném domácím prostředí, kompenzuje sníženou soběstačnost. 

Městský ústav sociálních služeb Klatovy

www.musskt.cz
terénní forma: 376 347 118

Přehled služby v registru sociálních služeb

Oblastní charita Klatovy 
www.charitakt.cz
terénní forma: 731 433 049 
Přehled služby v registru sociálních služeb 
Město Nýrsko 
www.mestonyrsko.cz
terénní forma: 724 432 751 
Přehled služby v registru sociálních služeb 
Oblastní charita Sušice 
www.susice.charita.cz
terénní forma: 731 402 910 
Přehled služby v registru sociálních služeb
Obec Červené Poříčí 
www.cerveneporici.cz
terénní forma: 733 156 008 
Přehled služby v registru sociálních služeb

Raná péče

Je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou, zaměřena na podporu rodiny a dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Diakonie ČCE – středisko celostátních programů a služeb

www.rana-pece.cz
terénní, ambulantní forma: 731 445 502

Přehled služby v registru sociálních služeb

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
 www.tamtam.cz
terénní, ambulantní forma: 732 918 406
 Přehled služby v registru sociálních služeb
Raná péče Kuk, z.ú. 
 www.ranapecekuk.eu
terénní forma: 724 400 815
 Přehled služby v registru sociálních služeb

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služby jsou poskytovány terénní a ambulantní formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. 

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

www.diakoniezapad.cz
terénní, ambulantní forma: 733 614 645

Přehled služby v registru sociálních služeb

Domus – Centrum pro rodinu, z.s. 
www.domus-cpr.cz
terénní, ambulantní forma: 733 733 062 
Přehled služby v registru sociálních služeb 
Člověk v tísni, o.p.s. 
www.clovekvtisni.cz
terénní, ambulantní forma: 774 636 185
Přehled služby v registru sociálních služeb 

Sociální rehabilitace

Je poskytována ambulantní, terénní a pobytovou formou. Pomáhá lidem se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením či chronickým duševním onemocněním směřovat k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a to rozvojem jejich schopností a dovedností.

Tichý svět, o.p.s.

www.tichysvet.cz
Terénní forma: 607 086 461

Přehled služby v registru sociálních služeb

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
 www.diakoniezapad.cz
terénní, ambulantní forma: 773 683 193
Přehled služby v registru sociálních služeb
Ledovec, z.s. 
 www.ledovec.cz
terénní, ambulantní forma: 603 111 542
Přehled služby v registru sociálních služeb 
Centrum Hájek z.ú. 
 www.centrumhajek.eu
ambulantní forma s možností svozu: 602 555 493
Přehled služby v registru sociálních služeb 

Terénní programy

Služba je poskytována terénní formou a může být poskytována anonymně. Pomáhá osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Člověk v tísni, o.p.s.

www.clovekvtisni.cz/plzen
terénní forma: 778 442 549

Přehled služby v registru sociálních služeb

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
www.diakoniezapad.cz
terénní forma: 775 720 493 
Přehled služby v registru sociálních služeb 
Point 14, z.ú. 
www.point14.cz
terénní forma: 777 570 647
Přehled služby v registru sociálních služeb
 Spolek Ulice Plzeň
www.ulice-plzen.com
terénní forma: 725 705 073 
Přehled služby v registru sociálních služeb 
 Network East-West, z.s.
 www.centrumjana.cz
terénní forma: 724 027 951
Přehled služby v registru sociálních služeb 

Tlumočnické služby

Jsou poskytovány terénní popřípadě ambulantní formou. Služby pomáhají osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Tichý svět, o.p.s.

www.tichysvet.cz
Terénní forma: 607 086 461

Přehled služby v registru sociálních služeb