Územní plán obce Číhaň

ÚP Číhaň změna č.1 pro veřejné projednání

 Číhaň - návrh změny č. 1 pro veřejné projednání

Textová část

 Číhaň - Návrh ÚP
 Číhaň - Tabulka záborů

Grafická část

 Číhaň - Výkres základního členění
 Číhaň - Dopravní infrastruktura
 Číhaň - Koncepce uspořádání krajiny
 Číhaň - Vodní hospodářství
 Číhaň - Zásobování el. energií
 Číhaň - Urbanistická koncepce
 Číhaň - Urbanistická koncepce - schema 01
 Číhaň - Urbanistická koncepce - schema 02
 Číhaň - Koordinační výkres
 Číhaň - Širší vztahy
 Číhaň - Veřejně prospěšné stavby, opatření
 Číhaň - Vyhodnocení záborů