Program pro poskytování dotací - Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací ve 2. pololetí roku 2024

V souladu s § 10a a 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Město Klatovy zveřejňuje

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Klatovy

„Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací v 2. pololetí roku 2024.

 

  1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:

Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.

  1. Důvod podpory tohoto účelu:

Aktivní trávení volného času dětí a mládeže (podpora jejich mimoškolních kulturních a sportovních aktivit).

  1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města Klatovy na podporu tohoto účelu:

5.000.000 Kč na rok 2024, z toho 2.500.000 Kč na 2. pololetí roku 2024.

  1. Kritéria pro stanovení výše dotace:

Dotace bude poskytnuta na každého člena kulturních, sportovních a volnočasových organizací, který bude splňovat podmínky dle bodu 9. programu (trvalé bydliště na území města, věk do 18 let). Konkrétní výše dotace na jednoho člena bude vycházet z celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na tento program a z počtu oprávněných členů.

  1. Okruh způsobilých žadatelů:

Písemné žádosti do tohoto programu mohou podávat všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, přičemž charakter těchto aktivit je pravidelný (schůzky, popř. tréninky se konají minimálně jednou týdně).

  1. Lhůta pro podání žádosti:

Písemné žádosti lze podávat na Městském úřadě Klatovy od 01.09.2024 do 10.10.2024.

  1. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska splnění podmínek uvedených v bodu 9. programu.

  1. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O žádostech bude rozhodnuto na doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a sport v radě města, případně v zastupitelstvu města nejpozději do 31.12.2024.

  1. Podmínky pro poskytnutí dotace:

Žadatelé (kulturní a sportovní organizace) v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit následující podmínky:

·         Organizace má sídlo na území města.

·         Členové mají trvalé bydliště na území města a v daném roce dovrší maximálně 18 let věku.

·         Podkladem pro přiznání dotace bude vyplněná Příloha č. 1 k Žádosti dle vzoru obsahující: abecední seznam aktivních členů - příjmení a jméno, datum narození, bydliště a zařazení do jedné ze skupin dle stupně tréninkové aktivity, dále výši členských příspěvků, celkové náklady žadatele na činnost za poslední kalendářní rok, náklady na činnost mládeže do 18 let za poslední kalendářní rok a příjmy žadatele za poslední kalendářní rok.

·         Dotaci nelze poskytnout organizacím, jejichž činnost je již dotována z městského rozpočtu prostřednictvím placení nájmů, energií apod. Současně se příspěvek neposkytuje organizacím dotovaným ze státního (krajského) rozpočtu. Výjimku tvoří dotace státních a krajských institucí zaměřených přímo na podporu činnosti ve sportovních, kulturních a volnočasových spolcích.

·         Dotaci nelze přiznat duplicitně organizacím pod stejným zřizovatelem (zakládající organizaci a současně kroužku či klubu).

·         Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 75% skutečných výdajů/nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže.

  1. Vzor žádosti, obsah jejích příloh

 

 

V Klatovech dne 11.7.2024