Preventivní testování žáků ve školách od 1. září 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje povinnost pro děti v přípravné třídě základní školy, přípravném stupni základní školy speciální, pro žáky základních škol, středních škol a konzervatoří s denní formou vzdělávání podrobit se preventivnímu testování při zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022.
V prvních dnech školního roku bude provedeno plošné preventivní testování v rozsahu 3 antigenních testů, a to v termínu 1. září nebo pokud škola rozhodne, je možné první test provést 2. září (možnost rozhodnout o začátku testování v druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních ročníků a tříd s žáky 1. a vyšších ročníků), další testy proběhnou 6. září a 9. září 2021. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování při začátku vyučování (dostaví se později nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr.
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně děti a žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.) Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
Podrobnější informace k testování a provozu škol od září 2021 (postup testování ve školních družinách, výjimky pro netestované žáky, hygienická pravidla ve škole, výskyt nákazy covid-19 ve škole, postup případného dalšího testování, atd.) naleznete v manuálu MŠMT zde.