Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vojtěch Košan, bytem 9. května 296, Chrást u Plzně, 330 03

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/4645/24/Tr

Č.j.:

OVÚP/5125/24/Tr

Vyřizuje:

Jana Turečková

Tel.:

376 347 223

E-mail:

jtureckova@mukt.cz

Datum:

1.7.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o možnosti převzít písemnost

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

OZNAMUJE,

že účastníku řízení panu Vojtěchu Košanovi, nar. 21.12.1905, nelze doručit písemnost – Zahájení řízení – společné povolení - stavba rodinného domu v Újezde u Plánice (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 96 v katastrálním území Újezd u Plánice vydané dne 1.7.2024, pod č.j. OVÚP/5123/24/Tr.

Vzhledem k tomu, že se jedná o účastníka řízení, kterému nelze písemnost doručit, přistoupil Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování k doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu.

Právní nástupci účastníka řízení si mohou uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování v Klatovech, na shora uvedené adrese v úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Pokud si adresát do 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky předmětnou písemnost nevyzvedne, v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu, patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu v Klatovech, se písemnost považuje za doručenou.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Písemnost musí být zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem následujícím po dni zveřejnění se písemnost považuje za oznámenou (doručenou). Současně musí být v uvedené lhůtě splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: ………………………. Sejmuto dne:………………………..

(podpis a razítko oprávněné osoby)

K vyvěšení:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí