Územní plán obce Běšiny

Územní plán

Textová část

 Běšiny - ÚP - Textová část
 Běšiny - ÚP - Komunikační řešení
 Běšiny - ÚP - Tabulky

Grafická část - A. ÚZEMNÍ PLÁN

 Běšiny - Výkres širších vztahů
 Běšiny - Urbanistická koncepce
 Běšiny - Dopravní infrastruktura
 Běšiny - Technická infrastruktura
 Běšiny - Výkres veřejně prospěšných staveb

Grafická část - B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

 Běšiny - Výkres základního členění území
 Běšiny - Koordinační výkres
 Běšiny - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Návrh změny č. 2 pro opakované veřejné projednání

 ÚP Běšiny - Textová část
 ÚP Běšiny - Výkres základního členění území
 ÚP Běšiny - Koordinační výkres
 ÚP Běšiny - Urbanistická koncepce
 ÚP Běšiny - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu