Program pro poskytování dotací - Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření 2023-2024

V souladu s §§ 10a a 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, město Klatovy zveřejňuje

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy

„Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatřeních na území města Klatovy a integrovaných obcí “

 1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:

Realizace preventivních protipovodňových a protizáplavových opatření na nemovitostech na území města určených ke zmírnění budoucích škod (např. zpětné klapky na kanalizačních přípojkách, jímky s kalovými čerpadly, mobilní zábrany nahrazující pytle s pískem, záchytné odvodňovací příkopy, zdi, přemístění zaplavovaných zařízení – např. kotel...).

 1. Důvod podpory tohoto účelu:

Ochrana nemovitostí na území města Klatovy před budoucími škodami způsobenými povodněmi a záplavami.

 1. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Klatovy na podporu tohoto účelu:

Celkem 22.483,50 Kč.

 1. Kritéria pro stanovení výše dotace:

Výše dotace: 50 % prokázaných nákladů, maximálně však 5.000 Kč na jednu nemovitost (jednoho majitele bytu, rodinného domku nebo jiné nemovitosti).

 1. Okruh způsobilých žadatelů:

Písemné žádosti do tohoto programu mohou podávat vlastníci nemovitostí na území města Klatovy a integrovaných obcí realizující na své nemovitosti protipovodňová a protizáplavová opatření.

 1. Lhůta pro podání žádosti:

Písemné žádosti lze podávat na Odboru rozvoje města Městského úřadu v Klatovech od 01.01.2023 do 31.12.2024.

 1. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska splnění podmínek uvedených v bodu č. 9 programu.

 1. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O žádostech bude rozhodnuto v radě města po dokončení realizovaných opatření a na základě posudku a doporučení Odboru rozvoje města Městského úřadu v Klatovech (investičního oddělení).

 1. Podmínky pro poskytnutí dotace:

Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit následující podmínky:

a) Dotace se poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Klatovy a integrovaných obcí.

b) Dotace je určena na realizaci preventivních opatření vedoucích ke zmírnění budoucích škod - např. zpětné klapky na kanalizačních přípojkách, jímky s kalovými čerpadly, mobilní zábrany nahrazující pytle s pískem, záchytné odvodňovací příkopy, zdi, přemístění zaplavovaných zařízení (kotle..).

c) Písemné žádosti do programu musí být podávány včetně návrhu opatření ve formě jednoduchého projektu nebo technického popisu s předběžným rozpočtem nebo s prokázanými náklady na pořízení opatření.

d) Protipovodňová a protizáplavová opatření musí být realizována do 20.12.2024.

e) Poskytnutí dotace se uskuteční až po realizaci opatření, předložení skutečných uhrazených nákladů za realizaci opatření a schválení v radě města.
 1. Vzor žádosti, obsah jejích příloh

 Žádost o poskytnutí dotace

Povinná příloha:

Návrh opatření ve formě jednoduchého projektu nebo technického popisu s předběžným rozpočtem, případně s prokázanými náklady na pořízení opatření.

 1. Informace

Bližší informace k tomuto programu podá Odbor rozvoje města Městského úřadu v Klatovech, investiční oddělení, p. Luděk Černík, tel. 376 347 237, email: lcernik@mukt.cz.

V Klatovech dne 23.11.2022