Odpad a třídění odpadů

Co je to odpad?

Odpad je, zjednodušeně řečeno, každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob - občanů - s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. Subjekty (živnosti, úřady) produkující odpad podobný komunálnímu odpadu mohou na základě smlouvy využít systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem.

Je obecným názorem, že komunální odpad je to, co dáváme do popelnic, ale není tomu tak!

 

Komunální odpad jako skupina odpadů se dělí dle Katalogu odpadů na tři podskupiny a dále jednotlivé druhy odpadů. V komunálním odpadu najdeme odpady kategorie ostatní i kategorie nebezpečné. Do kategorie ostatních odpadů patří například papír a lepenka, sklo, textil, biologicky rozložitelný odpad, plasty, kov. Do kategorie nebezpečných odpadů jsou zařazeny například fotochemikálie, zářivky, baterie, akumulátory, léčiva, kyseliny, pesticidy.

Z komunálního odpadu po vytřídění zůstane zbytkový odpad, který nazýváme směsným komunálním odpadem nebo také domovním odpadem.

 

Legislativa

Zákon o odpadech v obecných stanovuje, že každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy.

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. S odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze oprávněná osoba.

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

 

... a co obec?

Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou.

Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

 

Legislativou ČR jsou dány hlavní cíle v oblasti hospodaření s odpady:

  • zvýšit množství tříděných složek odpadu, zajistit jejich materiálové a energetické zpracování a přispět tak k omezení spotřeby přírodních zdrojů surovin,
  • zvýšit množství složek odpadu, které budou materiálově a energeticky využity,
  • zajistit oddělení od komunálního odpadu jeho složky s nebezpečnými vlastnostmi a ty bezpečně zpracovat,
  • maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládky.

 

Udržitelný rozvoj

Se zvýšeným zájmem po různých produktech narůstá i množství vznikajících odpadů, a to jak při jejich výrobě, tak i při jejich spotřebě. Výroba některých produktů spotřebovává neobnovitelné zdroje prvotních surovin. Jejich těžba má dopad na životní prostředí a někdy i na zdraví člověka. Z tohoto důvodu jsou ve strategických dokumentech odpadového hospodářství Evropské unie, ale i České republiky stanoveny základní cíle udržitelného rozvoje.

Co to je udržitelný rozvoj? Je to předcházení vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti, využívat odpady jako zdroje surovin a energie a nevyužitelné zbytky bezpečně odstraňovat.

Udržitelný rozvoj lze znázornit následujícím grafem.

 

 

 

Třídění odpadů

Pod pojmem třídění odpadů si každý představíme na ulicích našeho města barevně rozlišené nádoby do kterých odkládáme nepotřebný papír, sklo a plasty. Všechny nádoby jsou popsány s určením druhů tříděných odpadů, které zde můžeme odložit. Ale ruku na srdce, uměli bychom si poradit i bez nápisů? Víme jaká barva nádoby pro daný odpad slouží? Známe jakým způsobem se odpady do těchto nádob ukládají? Víme co tam skutečně patří a co ne? Známe další možnosti třídění odpadů a víme, kam jinam můžeme tříděný odpad uložit ve městě než do nádob na ulici? Na tyto otázky bychom Vám rádi odpověděli.

 

Materiálové využití odpadů

 

Kolik produkujeme odpadů?

Každý z nás vyhodí za rok asi 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

Víte, co znamenají značky na obalech?

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru (Jak třídit) máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:

 

 

 

   

 

Papír

PAP

22

Vlnitá lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Bílé sklo

GL

70

Zelené sklo

GL

71

Hnědé sklo

GL

72

Ocel

FE

40

Hliník

ALU

41

Dřevo

FOR

50

Polyethylentereftalát

PET

1

Polypropylén

PP

5

Polystyrén

PS

6

Polyetylén (rozvětvený)  

LDPE

4

Polyetylén (lineární)

HDPE

2

Kombinovaný obal

C/

obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá

Nápojový karton

C/PAP   

81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

 

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných odpadů
nebo na sběrné dvory.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!

 

 

Co třídíme?

Papír

Plasty a nápojové kartony

Sklo

Kovové odpady

Nebezpečné odpady

Objemné odpady

Ostatní odpady

Stavební odpady

Elektrická a elektronická zařízení

 

 

Pokusíme se odpovědět i na některé z otázek, které vytváří mnoho mýtů, které se ke třídění odpadů pojí.

 

… lidé mají k nádobám na separovaný odpad i jiný přístup …

Snahu občanů i města však bezohledně kazí vandalové, kteří zcela nesmyslně zapalují sběrné nádoby na separovaný odpad. Tak tomu bylo i v květnu 2006 v ulicích Tolstého a Máchova, kdy neznámý vandal svým činem znehodnotil 3 sběrné nádoby a způsobil škodu bezmála 40 tisíc Kč. Případ byl předán Policii ČR.

 

 

 

Třídění odpadů se pro většinu z nás stalo běžnou součástí každodenního života. Nejenže tak přispíváme, byť z globálního pohledu nepatrnou částí, k ochraně životního prostředí, ale též šetříme cenné zdroje surovin. 

A opravdu takto vytříděných surovin není málo. Občané našeho města se skutečně v loňském roce snažili. Každý občan města vytřídil do zvonů průměrně cca 30 kg druhotných surovin. Připočteme-li k odpadům odloženým do zvonů ještě odpady, které občané předali přímo svozové společnosti, vytřídil v loňském roce každý občan průměrně 65,8 kg druhotných surovin.