Formuláře pro podání

Všechny zde uvedené formuláře obdržíte též na příslušném odboru Městského úřadu Klatovy.

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z ODPADŮ

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odpady - fyzická osoba    
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odpady - vlastník (FYZICKÁ OSOBA) bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena žádná fyzická osoba    
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odpady - vlastník (PRÁVNICKÁ OSOBA) bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena žádná fyzická osoba
 

Živnostenský odbor

1. Podnikání podle živnostenského zákona (zák.č. 455/1991 Sb.) - Jednotný registrační formulář
2. Elektronické podání prostřednictvím Jednotného registračního formuláře
3. Podnikání podle zemědělského zákona (zák.č. 252/1997 Sb.) - Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele a oznámení změn

Hospodářský odbor

1. Žádost o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov
2. Žádost o vydání karty na parkování v historické části města
3. Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
4. Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
5. Žádost o povolení omezení obecného užívání komunikace
6. Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace k umístění sítě

7. Žádost o povolení připojení nemovitosti/komunikace

8. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
9. Žádost o stanovení dopravního značení
10. Žádost o výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
11. Ohlašovací povinnost podle §92, odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Odbor vnitřních věcí

1. Žádost o změnu jména nebo příjmení zletilé osoby ( DOCX) ( ODF)
2. Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilé osoby ( DOCX) ( ODF)
3. Žádost o vydání matričního dokladu ( DOCX) ( ODF)
4. Dotazník k uzavření manželství - je nutné vytisknout oboustranně na A3!
5. Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství ( DOCX) ( ODF)
6. Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku ( DOCX) ( ODF)
7. Žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu ( DOCX) ( ODF)
8. Přihláška na vítání občánků ( DOCX) ( ODF)
9. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
10. Žádost o zprostředkování kontaktu
11. Prohlášení o jménu dítěte ( DOCX) ( ODF)

Odbor rozvoje města

1. Žádost o umístění staveništního zařízení (kontejner, lešení), reklamy
2. Žádost o souhlas vlastníka s připojením na místní komunikaci
3. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s uložením, rekonstrukcí přípojky pro stavební povolení, výkopové povolení
4. Žádost o prodej, pronájem, výkup, směnu pozemku
5. Žádost o souhlas města jako vlastníka sousedních nemovitostí pro stavební řízení

Odbor výstavby a územního plánování

1. Žádosti a formuláře podle stavebního zákona

Odbor životního prostředí

1. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. (verze PDF) (verze ODF)

2. Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru . (verze PDF) (verze ODF)
3. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les . (verze PDF) (verze ODF)
4. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. (verze PDF) (verze ODF)
5. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. (verze PDF) (verze ODF)
6. Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku 
7. Žádost o udělení souhlasu k umístění/povolení stavby nebo jiné činnosti, která může snížit nebo změnit krajinný ráz
8. Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (verze PDF)
9. Tiskopis ročního hlášení vlastníka lesa (povinnost vlastníka lesa dle ust. § 40 odstavce 2 lesního zákona, předává se vždy do konce března za předchozí kalendářní rok) (verze PDF)
10. Tiskopis předání souhrnných informací od subjektu uvádějícího dříví na trh (hlášení do CESNAP - povinnost toho, kdo uvádí dříví na trh v EU včetně vnitrostátního trhu, úplatně či bezúplatně, dle zák. č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, předává se vždy do konce března za předchozí kalendářní rok) (verze PDF)
11. Tiskopis vyrozumění o těžbě (oznamovací povinnost toho, kdo zamýšlí těžit dříví v lese více než 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, úřad se vyrozumívá vždy nejméně 30 dnů předem) (verze PDF)
12. Tiskopis žádosti o povolení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostu pod 80 let (nutné pro provedení mýtní úmyslné těžby v lesním porostu mladším 80 let - včetně rekonstrukcí) (verze PDF)
13. Žádost o vydání loveckého lístku
14. Žádost o vydání rybářského lístku
15. Měsíční hlášení o plnění plánu (§ 36 zák. o myslivosti)
16. Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady - fyzická osoba
17. Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady - právnická osoba
18. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů
19. Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů
20. Hlášení dopravce odpadů
21. Hlášení o produkci a nakládání s odpady
22. Hlášení provozovatele skládky odpadů
23. Hlášení provozovatele zařízení
24. Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení
25. Kritéria pro posuzování chovné hodnoty daňka skvrnitého
26. Kritéria pro posuzování chovné hodnoty jelena evropského
27. Kritéria pro posuzování chovné hodnoty jelena lesního
28. Kritéria pro posuzování chovné hodnoty muflona
29. Kritéria pro posuzování chovné hodnoty srnce obecného

Finanční odbor

1. Přihlášení psa
2. Odhlášení psa
3. Přihláška k místnímu poplatku z pobytu
4. Odhlášení místního poplatku z pobytu

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1.  Žádost o bezbariérový byt
2. Žádost o sociální bydlení
3. Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu + Žádost o zařízení výplaty důchodu
4. Žádost o přidělení bytu v Domě pro seniory (Masarykova 391,392,393) + Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele pro přidělení bytu v Domě pro seniory
5. Žádost o přidělení bytu v Domě pro seniory (Podhůrecká 832) + Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele pro přidělení bytu v Domě pro seniory
6. Žádost o vydání parkovacího průkazu O7

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

1. Oznámení kulturní akce
2. Žádost o vydání závazného stanoviska k opravě (rekonstrukci nebo výstavbě objektu, který není nemovitá kulturní památka, ale nachází se v památkové zóně, rezervaci nebo ochranném pásmu
3. Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky
4. Žádost o vydání závazného stanoviska pro restaurování kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo uměleckých řemesel
5. Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení

 Odbor dopravy

1. Formuláře dopravně správních činností - odkaz na web MDČR

2. Žádost o povolení připojení silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci - § 10 odst. 4 písm. a) zák. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

3. Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu - § 10 odst. 4 písm. b) zák. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

4. Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu - § 124 zák. č. 361/2000Sb.(verze PDF) (verze ODF)

5. Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavírky silnice a stanovení objížďky - § 24 zák. č. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

6. Žádost o povolení činnosti v silničním ochranném pásmu - § 31 / § 32 zák. č. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

7. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro umisťování a provozování reklamních zařízení - § 25 odst. 6 písm. c) 1. zák. č. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

8. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (uložení inženýrských sítí, výkopy) - § 25 odst. 6 písm. c) až e) zák. č. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

Kancelář starosty

1. Žádost o přidělení dotace z programu "Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy" + finanční vypořádání dotace
2. Žádost o přidělení dotace z programu "Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací" + finanční vypořádání dotace
3. Žádost o přidělení dotace na účel určený žadatelem (tzv. mimořádné dotace) + finanční vypořádání dotace
4. Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města Klatovy
5. Žádost o užití loga města Klatovy

Správa nemovitostí Klatovy

Veškeré žádosti týkající se bytů