FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ
Cesta: Titulní stránka > Formuláře pro podání

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Formuláře pro podání

Všechny zde uvedené formuláře obdržíte též na příslušném odboru Městského úřadu Klatovy.

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z ODPADŮ

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odpady - fyzická osoba    
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odpady - vlastník bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena žádná fyzická osoba    

Živnostenský odbor

1. Podnikání podle živnostenského zákona (zák.č. 455/1991 Sb.) - Jednotný registrační formulář
2. Elektronické podání - Web aplikace JRF (jednotného registračního formuláře)
3. Podnikání podle zemědělského zákona (zák.č. 252/1997 Sb.) - Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele a oznámení změn

Hospodářský odbor

1. Žádost o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov
2. Žádost o vydání karty na parkování v historické části města
3. Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
4. Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
5. Žádost o povolení omezení obecného užívání komunikace
6. Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace k umístění sítě

7. Žádost o povolení připojení nemovitosti/komunikace

8. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
8. Žádost o stanovení dopravního značení
9. Žádost o výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
10. Ohlašovací povinnost podle §92, odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Odbor vnitřních věcí

1. Prohlášení o volbě druhého jména - zletilý
2. Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilý 
3. Dotazník k uzavření manželství - je nutné vytisknout oboustranně na A3!
4. Žádost o vystavení matričního dokladu
5. Přihláška na vítání občánků
6. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
7. Žádost o zprostředkování kontaktu

Odbor rozvoje města

1. Žádost o umístění staveništního zařízení (kontejner, lešení), reklamy
2. Žádost o souhlas vlastníka s připojením na místní komunikaci
3. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s uložením, rekonstrukcí přípojky pro stavební povolení, výkopové povolení
4. Žádost o prodej, pronájem, výkup, směnu pozemku
5. Žádost o souhlas města jako vlastníka sousedních nemovitostí pro stavební řízení

Odbor výstavby a územního plánování

1. Žádosti a formuláře podle stavebního zákona

Odbor životního prostředí

1. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. (verze PDF) (verze ODF)

2. Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru . (verze PDF) (verze ODF)
3. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les . (verze PDF) (verze ODF)
4. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. (verze PDF) (verze ODF)
5. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. (verze PDF) (verze ODF)
6. Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku 
7. Žádost o udělení souhlasu k umístění/povolení stavby nebo jiné činnosti, která může snížit nebo změnit krajinný ráz
8. Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (verze PDF)
9. Tiskopis ročního hlášení vlastníka lesa (povinnost vlastníka lesa dle ust. § 40 odstavce 2 lesního zákona, předává se vždy do konce března za předchozí kalendářní rok) (verze PDF)
10. Tiskopis předání souhrnných informací od subjektu uvádějícího dříví na trh (hlášení do CESNAP - povinnost toho, kdo uvádí dříví na trh v EU včetně vnitrostátního trhu, úplatně či bezúplatně, dle zák. č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, předává se vždy do konce března za předchozí kalendářní rok) (verze PDF)
11. Tiskopis vyrozumění o těžbě (oznamovací povinnost toho, kdo zamýšlí těžit dříví v lese více než 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, úřad se vyrozumívá vždy nejméně 30 dnů předem) (verze PDF)
12. Tiskopis žádosti o povolení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostu pod 80 let (nutné pro provedení mýtní úmyslné těžby v lesním porostu mladším 80 let - včetně rekonstrukcí) (verze PDF)
13. Žádost o vydání loveckého lístku
14. Žádost o vydání rybářského lístku
15. Měsíční hlášení o plnění plánu (§ 36 zák. o myslivosti)
16. Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady - fyzická osoba
17. Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady - právnická osoba
18. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů
19. Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů
20. Hlášení dopravce odpadů
21. Hlášení o produkci a nakládání s odpady
22. Hlášení provozovatele skládky odpadů
23. Hlášení provozovatele zařízení
24. Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení

Finanční odbor

1. Přihlášení psa
2. Odhlášení psa
3. Přihláška k místnímu poplatku z pobytu
4. Odhlášení místního poplatku z pobytu

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1.  Žádost o bezbariérový byt
2. Žádost o sociální bydlení
3. Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu + Žádost o zařízení výplaty důchodu
4. Žádost o přidělení bytu v Domě pro seniory (Masarykova 391,392,393) + Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele pro přidělení bytu v Domě pro seniory
5. Žádost o přidělení bytu v Domě pro seniory (Podhůrecká 832) + Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele pro přidělení bytu v Domě pro seniory
6. Žádost o vydání parkovacího průkazu O7

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

1. Oznámení kulturní akce
2. Žádost o vydání závazného stanoviska k opravě (rekonstrukci nebo výstavbě objektu, který není nemovitá kulturní památka, ale nachází se v památkové zóně, rezervaci nebo ochranném pásmu
3. Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky
4. Žádost o vydání závazného stanoviska pro restaurování kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo uměleckých řemesel
5. Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení

 Odbor dopravy

1. Formuláře dopravně správních činností - odkaz na web MDČR

2. Žádost o povolení připojení silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci - § 10 odst. 4 písm. a) zák. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

3. Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu - § 10 odst. 4 písm. b) zák. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

4. Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu - § 124 zák. č. 361/2000Sb.(verze PDF) (verze ODF)

5. Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavírky silnice a stanovení objížďky - § 24 zák. č. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

6. Žádost o povolení činnosti v silničním ochranném pásmu - § 31 / § 32 zák. č. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

7. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro umisťování a provozování reklamních zařízení - § 25 odst. 6 písm. c) 1. zák. č. 13/1997 Sb.(verze PDF) (verze ODF)

Kancelář starosty

1. Žádost o přidělení dotace z programu "Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy" + finanční vypořádání dotace
2. Žádost o přidělení dotace z programu "Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací" + finanční vypořádání dotace
3. Žádost o přidělení dotace na účel určený žadatelem (tzv. mimořádné dotace) + finanční vypořádání dotace
4. Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města Klatovy
5. Žádost o užití loga města Klatovy

Správa nemovitostí Klatovy

Veškeré žádosti týkající se bytů
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ