Zpětný odběr elektrozařízení

Stručný výtah z právních předpisů

Ustanovení dílu osmého části čtvrté zákona o odpadech stanovuje povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení náležejících do skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu. Dále pak stanovuje povinnosti zpracovatelům takových elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem.

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce (dále jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze. Z ustanovení § 38 zákona o odpadech vyplývá, že zpětný odběr zajišťuje, resp. organizuje, povinná osoba a určuje rovněž, kde se nachází místa zpětného odběru. Prakticky jde o to, aby se povinná osoba dohodla s posledním prodejcem, zda bude provozovna prodejce místem zpětného odběru. Technickou realizaci zpětného odběru může samozřejmě na základě smluvního vztahu pro povinnou osobu zajišťovat i jiný subjekt (např. v rámci tzv. kolektivního systému).

Pouze v případě, že poslední prodejce nesplní informační povinnost uvedenou v § 38 odst. 5 zákona o odpadech, je sám povinen použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Vyhláška stanovuje, že povinné osoby mohou své povinnosti zajistit třemi způsoby. Většina povinných osob využila možnost sdružit se do tzv. kolektivních systémů.

Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí. Zpětný odběr použitých výrobků musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele a v případě, kdy je využíván systém sběru a třídění komunálních odpadů obce, i od této obce.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinná osoba může určit místem zpětného odběru libovolné místo s ohledem na charakter výrobku, ale samozřejmě se souhlasem patřičného subjektu (školy, obchody, provozovna prodejce výrobku, atd.).

 

Elektrozařízení (dále jen EZ):

je zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu,

-          historické: uvedeno na trh do 13.8.2006

-          nové: uvedeno na trh po 13.8.2006

 

Domácí spotřebiče se podle druhu a účelu použití dělí do deseti skupin.

 

Skupiny EZ:

1.      Velké domácí spotřebiče (např. lednice, pračka, sporák, trouba)

2.      Malé domácí spotřebiče (např. vysavač, fén, topinkovač)

3.      Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (např. počítače, faxy, telefony, záznamníky)

4.      Spotřebitelská zařízení (např. televize, rádio, videokamera)

5.      Osvětlovací zařízení (např. zářivky, výbojky)

6.      Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) (např. vrtačka, pila, šicí stroj, sekačka)

7.      Hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. videohry, vláčky)

8.      Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

9.      Přístroje pro monitorování a kontrolu (např. detektory kouře)

10.   Výdejní automaty

 

V současné době má souhlas MŽP 6 kolektivních systémů, a to pro následující skupiny EZ:

Systém

Historická EZ

Nová EZ

ELEKTRIWIN

1,2,6

1,2,6

ASEKOL

3,4,7

3,4,7,8,10

EKOLAMP

5

5

RETELA

9

1-10

REMA

8

3,4,6,7,9,10

OFO

-

1,2,4

 

 

Město a zpětný odběr:

Povinná osoba může tedy za účelem splnění povinností využít systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený obcí, ale pouze na základě písemné dohody s touto obcí. Zákon o odpadech sice hovoří o „možnosti“ nikoli o „povinnosti“, ať už pro povinnou osobu nebo pro obec, tzn. že sběrný dvůr provozovaný v rámci systému obce může, ale i nemusí být striktně místem zpětného odběru.

Město Klatovy uzavřelo smlouvy s kolektivními systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN. Místy zpětného odběru EZ se tak stal sběrný dvůr Města Klatovy (mimo skupin EZ 1, 2 a 6), jehož provozovatelem je Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., a areál Západočeských sběrných surovin a.s.

Velmi důležitá pro výsledky recyklace elektrospotřebičů je účast spotřebitele - občana. Jeho přístup, který přímo ovlivňuje množství sebraných elektrozařízení, je základním článkem úspěšnosti systému. Pokud využije nabídnutých míst zpětného odběru a odevzdá na nich svůj vyřazený spotřebič, systém ručí za jeho předání odborným firmám k recyklaci a získaný materiál bude opět použit pro výrobu nových výrobků.

Elektrozařízení odevzdávané na místě zpětného odběru musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování. Mnohé elektrozařízení obsahují látky, které mohou být škodlivé nebo nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Odborné firmy zajišťují jejich bezpečné odstranění tak, aby byl škodlivý vliv eliminován.

Elektrozařízení, které prošlo jakoukoliv fází „zpracování“ (tj. ponechat si doma z výrobku cokoli, co by se mohlo ještě hodit), není již výrobkem určeným ke zpětnému odběru, ale odpadem, resp. složko komunálního odpadu, který je nutné za úplatu zneškodnit. Proces posouzení kompletnosti výrobku je uveden na následující stránce.

Město Klatovy žádá občany, aby na sběrná místa odevzdávali vyřazené elektrospotřebiče kompletní a neodkládali je mimo provozní dobu před výše uvedenými areály.

 

Provozní doba sběrných míst:

 

Sběrný dvůr

 

AVE sběrné suroviny a.s.

 

listopad – březen

duben – říjen

Pondělí

11:00 – 18:00

12:00 – 19:00

7:00 – 16:00

Úterý

11:00 – 18:00

12:00 – 19:00

7:00 – 16:00

Středa

11:00 – 18:00

12:00 – 19:00

7:00 – 16:00

Čtvrtek

11:00 – 18:00

12:00 – 19:00

7:00 – 16:00

Pátek

11:00 – 18:00

12:00 – 19:00

7:00 – 16:00

Sobota

11:00 – 16:00

14:00 – 19:00

---

Neděle

14:00 – 17:00

14:00 – 20:00

---

 

 

Další podrobné informace k dané problematice naleznete na:

www.asekol.cz, www.elektrowin.cz, www.ekolamp.cz, www.env.cz.