Pravidla pro povolování výkopů č. P 1/2011

PRAVIDLA Rady města Klatovy č. P 1/2011 ve znění pravidel č. P 1/2012 a č. P 1/2014 úplné znění "Pro povolování výkopů"

Rada města Klatovy se dne 21.6.2011 usnesla vydat dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen "zákon"), v platném znění, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen "vyhláška"), v platném znění a k upřesnění postupu při povolování výkopů na plochách ve vlastnictví Města Klatovy (dále jen „města“) tato pravidla, upřesňující postup při vydávání povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací ve městě podle § 25 a § 36 zákona a k užívání zelených ploch v majetku města za účelem výkopových prací pro umisťování inženýrských sítí.

Článek I
Vydávání povolení k zvláštnímu užívání místních komunikací a povolení k zahájení výkopů v plochách mimo komunikace


1

Výkopy je možné provádět pouze na základě příslušného povolení Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Klatovech nebo speciálního stavebního úřadu (např. pravomocného stavebního povolení, ohlášení, pravomocného územního rozhodnutí), pokud to vyplývá z právního předpisu

2

Výkopy na pozemcích města se provádí v souladu s technickými podmínkami. V zimním období, tj. od 1.11. do 31.3., se výkopové práce neprovádějí. V odůvodněných případech může výjimku povolit RM.

3

Vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání místních komunikací, dále jen „rozhodnutí“, ve smyslu § 25 odst. (6) písm. c) bodu 3. a § 25 odst. 6) písm.d) zákona č. 13/1997 Sb. (dále zákona) vydává hospodářský odbor Městského úřadu Klatovy ve funkci silničního správního úřadu (dále jen „HO-SSÚ“) dle § 40 odst. 5 písm. c) zákona po splnění všech podmínek stanovených těmito pravidly.

4

Žadatelem o výkopové povolení se v těchto pravidlech rozumí investor nebo zhotovitel akce (dále jen „žadatel“).

5

Umístění inženýrských sítí a jiných podzemních, výjimečně nadzemních vedení všeho druhu na nemovitostech v majetku města je podmíněno úhradou jednorázové náhrady za omezení vlastnického práva města k dotčeným nemovitostem. Výše jednorázové náhrady se vypočte dle sazebníku, který tvoří Přílohu č. 5 těchto pravidel. Umístění sítě a její provozování na nemovitosti ve vlastnictví města bude upraveno zřízením věcného břemene ve prospěch vlastníka sítě, a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi vlastníkem sítě a městem, nebo uzavření Smlouvy o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí.

6

V případě rekonstrukce inženýrské sítě ve stávající i jiné trase bude původní síť vyjmuta, výjimky v odůvodněných případech povoluje RM

 

Článek II
Obecné podmínky pro povolování výkopových prací na pozemcích Města Klatovy

1

a) žadatel, minimálně 30 dní před plánovaným zahájením výkopových prací, na základě příslušného povolení Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Klatovech nebo speciálního stavebního úřadu (např. pravomocného stavebního povolení, ohlášení, pravomocného územního rozhodnutí) na příslušnou stavbu, pokud to vyplývá z právního předpisu, požádá HO o povolení k provedení výkopových prací v souladu s § 25 odst. 6) písm. c) odseku 3 zákona.
Žádost bude obsahovat:

 • veškeré údaje o žadateli jméno, příjmení, číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO a údaje o pověřené osobě jednající za právnickou osobu - jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo).
 • přesnou specifikaci plochy, na které má být výkop proveden, včetně šíře požadovaného výkopu a přibližného zaměření výkopu popř. popisu výkopu pomocí přilehlých čísel popisných, u větších akcí musí být přílohou žádosti projektová dokumentace.
 • jméno či název zhotovitele akce.
 • důvod provádění výkopu, pravomocné stavební povolení, nebo územního rozhodnutí.
 • přesný týdenní časový harmonogram provádění prací včetně etapizace v případě akce trvající déle než 10 dní
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nebo smlouvu o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí dle odst. 5) článku I, těchto pravidel.
 • Informace o konečné úpravě povrchu
 • pro výkopy v zeleni předloží žadatel k žádosti stanovisko TSMK střediska veřejné zeleně.

b) Před zahájením výkopových prací proběhne místní šetření za účelem vytýčení povolené trasy, při kterém bude pomocí fotodokumentace prokazatelným způsobem zachycen stávající stav dotčených pozemků
c) Žadatel je povinen splnit podmínky stanovené v příloze č. 3 nebo č. 4 těchto pravidel
d) V případě nutnosti provádění prací po skončení platnosti povolení požádá žadatel HO, o prodloužení platnosti s dostatečným časovým předstihem (min. 1 týden), ještě v době platnosti povolení.
e) Za užívání veřejného prostranství je stanoven poplatek ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místních poplatcích.

2
Organizace provádění výkopů

a) Žadatel alespoň 1 týden předem projedná provádění výkopových prací s vlastníky a uživateli objektů v dotčeném prostoru a zajistí, aby nedošlo k zamezení možností vstupu do objektů v dotčeném prostoru.

Článek III
Podmínky vydání zvláštního užívání místních komunikací

1

a) Žadatel, minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací, na základě pravomocného stavebního povolení, nebo územního rozhodnutí, na příslušnou stavbu, pokud to vyplývá z právního předpisu, a na základě uzavřených smluv (např. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, smlouva o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí) s Městem, požádá HO- SSÚ o vydání rozhodnutí. Toto rozhodnutí je zpoplatněno dle zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:

 • Rozhodnutí vydané na dobu do 10-ti dnů – 100,- Kč.
 • Rozhodnutí vydané na dobu do 6-ti měsíců – 500,- Kč.
 • Rozhodnutí vydané na dobu do 1 roku – 1.000,- Kč

b) Pro vydání rozhodnutí o (částečné) uzavírce místní komunikace, investor doloží návrh na řešení vzniklé situace z dopravního hlediska projednaný DI PČR, příp. s dopravci zajištujícími městskou i meziměstskou autobusovou dopravu v dané lokalitě.
c) Po zaplacení příslušného správního poplatku žadatel převezme rozhodnutí a po nabytí právní moci může žadatel začít s výkopovými pracemi.

Článek IV
Obecné podmínky pro provádění výkopových prací

1

a) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení a splnění všech podmínek dle rozhodnutí o zvláštním užívání MK a rozhodnutí o (částečné) uzavírce MK.
b) Žadatel uvede výkop do řádného technického stavu při použití tomu odpovídajících technologií, v souladu s přílohou č. 1 těchto pravidel.

2

Obecné podmínky pro výkopové práce na komunikacích
a) Před zahájením prací si žadatel musí prověřit umístění stávajících inženýrských sítí v místě výkopu včetně VO.
Technologie výkopových prací musí zajistit ochranu těchto sítí.
b) Výkopové práce nesmí být zahájené, pokud žadatel nemá závazně zajištěno provedení konečné povrchové úpravy výkopového místa odbornou firmou. Za odbornou firmu je pro potřeby těchto pravidel považována taková firma, která má příslušné živnostenské oprávnění a jejíž dosavadní činnost na tomto úseku skýtá záruky kvalitně provedených prací.
c) Šířka rýhy musí být minimální s ohledem na provedení výkopových prací a uložení sítě či na nezbytný manipulační prostor pro její opravu.
d) Kryt dlažby bude rozebrán tak, aby nedošlo k poškození jak demontované, tak i přilehlé dlažby. Dlažební prvky musí být zajištěny proti poškození nebo zcizení.
e) Asfaltové a betonové kryty budou zaříznuty svislým řezem.
f) Při provádění výkopu musí být dodrženy veškeré platné předpisy a normy včetně předpisů z oblasti ochrany životního prostředí.
g) Veškeré práce musí být prováděny tak, aby doba omezení silničního provozu a obtěžování okolí byla snížena na minimum.

Podmínky zásypu výkopu:
a) Pro zásyp nesmí být použit vybouraný kusový, zmrzlý nebo rozbahněný materiál.
b) Jako zásypový materiál lze použít vytěženou zeminu z výkopu případně jiný vhodný materiál, pokud vyhovuje požadavkům příslušných ČSN.
c) Jako zásypový materiál nesmí být použit takový materiál, který bude i po zhutnění nesoudržný a u kterého nelze docílit příslušnou normou stanoveného stupně zhutnění.
d) Zásypový materiál musí být do výkopu ukládán po vrstvách do 20 cm a hutněn do hutnosti stanovené příslušnými normami ČSN či TP a ukončen tak hluboko, aby mohly být provedené stanovené konstrukční vrstvy komunikace.
e) Před zřízením konstrukčních vrstev musí žadatel vyzvat správce místních komunikací k provedení kontroly. Při kontrole předá správci TSMK výsledky zkoušky hutnění.
f) Pokud budou obruby v místě výkopu vykazovat známky porušení, příp. budou chybět, nahradí je žadatel na své náklady, a to i v případě, že k poškození či odstranění nedošlo při jeho stavební činnosti.

Podmínky obnovy krytu:
a) Obecné podmínky pro obnovu krytu komunikace jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Pravidel.
b) Ve všech případech se pro konečnou úpravu rýhy nebo místa výkopu stanovuje provedení přesahu 0,50m nového vozovkového a chodníkového krytu od hrany rýhy výkopu (dle místních podmínek a stupně poškození přilehlé konstrukce). V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny ve stěně výkopu nebo k poklesu stávajícího přilehlého povrchu, musí být přesah nové úpravy proveden min. na šířku této kaverny resp. poklesu. Zůstala-li by od okraje úpravy rýhy nebo výkopu směrem k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, musí být tyto části povrchu odstraněny nebo odfrézovány a obnoveny spolu s povrchem rýhy. Stejné šířkové uspořádání se vztahuje i na opravy povrchu z dlažby.
c) Před provedením povrchové úpravy bude vyzván správce MK k provedení kontroly.
d) Konečná úprava nesmí vykazovat vůči ostatní přilehlé ploše převýšení ani pokles, přičemž opravená plocha musí vykazovat příslušnou normou ČSN stanovený stupeň hutnění.
e) Konečná úprava povrchu bude provedena neprodleně po skončení prací, nejpozději před stanoveným předáním výkopového místa správci pozemní komunikace či prostranství.
f) Nebude-li vyzván odpovědný pracovník TSMK k provedení stanovených kontrol, musí žadatel strpět provedení
kontrolních sond na své náklady.
g) Prozatímní obnova krytu musí být ukončena před obnovením provozu na pozemních komunikacích a provede se položením asfaltových směsí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 těchto Pravidel. Povrch prozatímní úpravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce.
U dlažeb se musí nově položené dlažební prvky začlenit do dlažby původní. Stav povrchu prozatímní úpravy musí být průběžně sledován. Jeho případné poruchy musí být včas opraveny. Do doby provedení prozatímní úpravy krytu bude žadatel zajišťovat schůdnost a sjízdnost v místě výkopu dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Provedená prozatímní úprava krytu bude předána odpovědnému pracovníkovi TSMK. O předání bude vyhotoven písemný zápis.
Je-li reálný předpoklad, že dojde k dodatečnému sedání zásypu rýhy, provede se prozatímní obnova krytu asfaltovými směsmi. Po ukončení sedání se krytová vrstva v potřebné tloušťce (včetně případných sesedlých míst v sousedící konstrukci) odfrézuje a provede se konečná úprava.
V zimním období, kdy nelze dodržet stanovenou kvalitu konečné úpravy, provede žadatel neprodleně po skončení výkopových prací prozatímní obnovu povrchu výkopu.
h) V případě, že město Klatovy přistoupí na obnovu povrchu v celé šíři komunikace dotčené pokládkou inženýrských sítí, bude uzavřena smlouva, která bude upravovat finanční podíl vlastníka rekonstruované sítě na obnovu krytu, termín provedení a sankce za nedodržení podmínek stanovených smlouvou.

Záruka za kvalitu:
a) Od doby zásypu výkopu do provedení konečné úpravy musí žadatel výkopové místo denně sledovat a udržovat ve stavu bezpečném pro silniční provoz. Prohlubně větší než 2 cm musí vždy neprodleně vyrovnat. Toto se vztahuje i na provizorní úpravu povrchu výkopu. Rovněž nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené závadami ve sjízdnosti či schůdnosti v místě výkopu.
b) Po dobu 60 měsíců od předání konečné úpravy bude žadatel hradit veškeré náklady vynaložené na zvýšenou údržbu místa narušeného výkopem a za odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev rozpadem styčných spár, zvýšeným opotřebením upravené plochy ve srovnání s původním stavem přilehlé plochy, poklesem povrchu v místě výkopu nedostatečným hutněním pokladních vrstev apod. Plochy opraveného výkopu s narušeným povrchem nebo poklesem povrchu v době záruky budou neprodleně po vyzvání správcem místních komunikacích na náklady žadatele na vozovce odfrézovány, na chodníku odstraněny a následně znovu obnoveny novou úpravou.

3

Zvláštní podmínky pro výkopové práce na chráněných komunikacích
a) U komunikací uvedených v Příloze č. 2 těchto pravidel platí zvláštní režim – dále jen tzv. „chráněné komunikace“. Do těchto komunikací nelze zasahovat výkopem, výjimky povoluje Rada města. Seznam chráněných komunikací je pravidelně aktualizován. Lhůta, po kterou je komunikace považována za tzv. chráněnou komunikaci, je stanovena na dobu minimálně 10 let od data předání stavby.
b) Podmínkou vydání výkopového povolení u tzv. chráněných komunikací je, že žadatel zajistí uvedení komunikace do původního stavu odbornou firmou. Za odbornou firmu je pro potřeby těchto pravidel považována taková firma, která má příslušné živnostenské oprávnění a jejíž dosavadní činnost na tomto úseku skýtá záruky kvalitně provedených prací. Zpravidla by se mělo jednat o firmu, která byla zhotovitelem generální rekonstrukce příslušné komunikace, pokud tuto zakázku prokazatelně neodmítne. Pokud je dotčený úsek dosud v záruce, je za odbornou firmu vždy považována výhradně firma, která prováděla rekonstrukci a je nositelem záruky, pokud to prokazatelně neodmítne. Pokud je dotčený úsek po záruce, může provést uvedení komunikace do původního stavu jiná odborná firma.
c) Podélný výkop chráněné komunikace je možný pouze při odfrézování a následném kompletním zakrytí vozovky nově položenou balenou směsí v celé šířce komunikace a v délce prováděného výkopu, nejméně však 8 m. Spojení mezi nově položenou balenou směsí a dosavadním povrchem musí být provedeno vhodnou technologií odsouhlasenou HO - SSÚ.
d) Příčný překop chráněné komunikace IV. třídy – chodníku (dále jen „chodník“) je možný pouze za podmínky sejmutí zádlažby ve tvaru čtverce, jehož strana je dána vzdáleností mezi dvěma obrubníky chodníku, popř. mezi obrubníkem a okrajem přilehlé nemovitosti nebo podezdívky přilehlého plotu s tím, že po srovnání a zhutnění podloží bude provedena kompletní zádlažba do původní podoby.
e) Podélný výkop chodníku je možný pouze za podmínky sejmutí kompletní zádlažby mezi dvěma obrubníky, popř. mezi obrubníkem a okrajem přilehlé nemovitosti nebo podezdívky přilehlého plotu, a to po celé délce výkopu s tím, že po srovnání a zhutnění podloží bude provedena kompletní zádlažba do původní podoby.
f) Pokud budou obruby v místě výkopu vykazovat známky porušení, vymění je žadatel na své náklady.

Článek V
Obecné podmínky zahájení výkopových prací mimo místní komunikace
(veřejná zeleň, ostatní pozemky ve vlastnictví Města Klatovy)

1

a) Žadatel požádá Město prostřednictvím HO o uzavření dohody o užívání veřejného prostranství za splnění podmínek v čl. II, odst. 1) těchto pravidel.
b) Obecné podmínky pro práci ve veřejné zeleni stanoví TSMK.
c) Výkop bude zasypán původním materiálem (výkopek) zbaveným velkých kamenů či stavební suti, patřičně zhutněným zhutňovačem po vrstvách nejvýše 30 cm v souladu s přílohou č. 1. těchto pravidel.
d) Pro svrchní vrstvu zásypu bude použita kvalitní ornice v minimální vrstvě 20 cm. Travnaté plochy budou osety travní směsí parkového složení.
e) Žadatel minimálně 3 dny před stanoveným termínem ukončení stavby vyzve TSMK k prohlídce užívaného prostranství před předáním. HO následně vyzve TSMK k odsouhlasení zpětného převzetí pronajatých pozemků.

Článek VI
Havárie inženýrských sítí

Práce na odstraňování havárie inženýrské sítě může správce této sítě nebo jím pověřená osoba zahájit neprodleně, t.j. bez povolení výkopu, stavebního povolení nebo uzavřené Dohody o užívání veřejného prostranství. Vlastník sítě (správce) je povinen, podle trvale platného dopravního značení a dle zásad stanovených zákonem pro dodatečné povolování zvláštního užívání komunikací z důvodu opravy havárií inženýrských sítí, okamžitě informovat o havárii HO– SSÚ, PČR DI OŘ Klatovy a provést fotodokumentaci před výkopem a následně samotného výkopu před jeho zasypáním, vč. geometrického zaměření dle obecně závazné vyhlášky 6/2000 o digitální technické mapě města Klatovy. Zároveň je povinen požádat o dodatečný souhlas se zvláštním užíváním MK se všemi náležitostmi dle těchto pravidel s výjimkou úhrady poplatku za užívání veřejného prostranství, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení výkopu. Při provádění výkopu je vlastník sítě (žadatel) povinen zajistit všechny základní podmínky výkopu s ohledem na bezpečnost chodců i vozidel. Na povrchy postižené havárií inženýrské sítě se vztahují stejné záruky jako u plánovaných výkopů. Za účelem zajištění a odstraňování havárií stávajícího zařízení (sítě) uložených v pozemcích, které nejsou komunikacemi ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů o pozemních komunikacích, ve vlastnictví města Klatovy, bude uzavřena s vlastníkem vedení „Rámcová dohoda o užívání veřejného prostranství“ (viz příloha č. 6)

Článek VII
Postup v případě zjištění neoprávněného výkopu nebo nedodržení podmínek výkopového povolení

a) Pokud HO, popř. městská policie zjistí nepovolený výkop v MK, provede zjištění osoby, která tento výkop provedla, a neprodleně informuje HO - SSÚ. Totéž platí v případě zjištění porušení podmínek vydaného rozhodnutí.
b) HO-SSÚ předvolá osobu, která provedla neoprávněný výkop v MK a uloží pokutu dle § 42a odst. 5) nebo dle § 42b odst. 1 zákona. V případě, že se jedná o právnickou osobu, nejvýše 500 tis. Kč. V případě, že se jedná o fyzickou osobu, dle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nejvýše 5.000,- Kč.
c) Pokud je zjištěn, např. městskou policií, nepovolený výkop mimo MK, provede Městská policie zjištění osoby, která tento výkop provedla, a neprodleně informuje TSMK. V případě zjištění porušení podmínek uzavřené dohody o užívání veřejného prostranství informuje HO.
d) Jedná-li se o neoprávněný výkop v zeleni, TSMK provedou šetření a dají podnět HO ke stanovení dalšího postupu v souladu s platnou legislativou. Podle charakteru výkopu (v závislosti na lhůtě dokončení) uzavře HO na základě podané žádosti dohodu o užívání veřejného prostranství.
e) V případě nesplnění podmínek dle tohoto článku stanoví HO další postup k zjednání nápravy.
f) V případě nedodržení termínů stanovených pro předání dokončených povrchů nebo nedodržení podmínek uzavřené dohody o užívání veřejného prostranství nebo vydaného rozhodnutí uplatní HO tyto sankce:
- sjednanou smluvní pokutu dle dohody o užívání veřejného prostranství,
- sankci dle § 42 odst. 3 písm. b) zákona za nedodržení podmínek rozhodnutí.
g) Nedojde-li k opravě, bezchybnému převzetí dotčené části komunikace nebo veřejné zeleně, zajistí Město prostřednictvím HO opravu nepřevzaté části dodavatelsky s následným vymáháním částky od žadatele.

Článek VIII
Kontrolní činnost

TSMK provádí průběžně kontrolu povolených výkopových prací a zásypu výkopů, podle vydaných rozhodnutí o povolení zvláštního užívání jednotlivých akcí, o provedené kontrole pořídí zápis.
TSMK pravidelně kontrolují stav povrchu po ukončení výkopu. V případě zjištění špatného stavu TSMK nebo Město prostřednictvím HO vyzve žadatele k odstranění závady a určí lhůtu k odstranění závady. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k opravě, zajistí Město prostřednictvím HO odstranění závady dodavatelsky s následným vymáháním nákladů po žadateli.

Článek IX
Závěrečná ustanovení

1

Případy neupravené těmito pravidly budou předloženy k rozhodnutí RM.

2

Tato pravidla č. P 1/2011 byla schválena usnesením Rady města Klatovy č. 14 ze dne 21.6.2011 a nabývají účinnosti dnem schválení. Pravidla č. P 1/2012 byla schválena usnesením Rady města Klatov č. 24 ze dne 6.11.2012 a nabývají účinnosti dnem schválení.
Pravidla č. 1 /2014 byla schválena usnesením Rady města Klatov č.4 ze dne 4. 3. 2014 bod 81/4 a nabývají účinnosti dnem schválení.
Mgr. Rudolf Salvetr

starosta městaJUDr. Jiří Štancl

místostarosta města

 

Ing. Václav Chroust

místostarosta města 

 

 

Ke stažení:

 

Výše uvedená pravidla ve formátu PDF

Přílohy:

č. 1 - Technické podmínky
č. 2 - Seznam chráněných komunikací
č. 3 - Podmínky pro uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. 4 - Smlouva o podmínkách vstupu na pozemky 
č. 5 - Sazebník za uložení inženýrských sítí
č. 6 - Rámcová dohoda o užívání veřejného prostranství 
č. 7 - Dohoda o užívání veřejného prostranství