O nás

Městskou policii Klatovy řídí starosta města Mgr. Rudolf Salvetr

Velitel městské policie je: Bc. Luboš Steinbach.

Zástupcem velitele: Luboš Hošek 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů se podle zákona o Obecní polici nebo zvláštního zákona zabývá především: 

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.