Kontakt

Stálá služba:

telefon: 376 347 207

tísňové volání: 156

e-mail: mpolicie@mukt.cz

Ztráty a nálezy

Co dělat v případě nálezu:

Každý kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů.

Tak hovoří zákon, prakticky to znamená, že když naleznete nějakou věc, můžete se obrátit na strážníka městské policie, policistu nebo přímo na služebnu Městské policie Klatovy, kde předloží strážníkovi, kterému nález předává, doklady ke zjištění totožnosti a podá informaci, kde věc nalezl. Strážník sepíše o nálezu úřední záznam s číslem jednacím a vydá nálezci kopii.

V případě, že najdete doklady, je postup stejný, příslušné orgány zajistí, aby se s nálezem nakládalo dle zákona. Chcete-li se vyhnout nezbytné administrativě můžete využít pro odevzdání "Schránku ztrát a nálezů", která je umístěna v průchodu do dvora domu čp. 62 na náměstí Míru (adresa městského úřadu).

Co dělat v případě ztráty:

V případě, že jste nějakou věc ztratili můžete se podívat na seznam nalezených věcí městskou policií, nebo se obrátit se na služebnu Městské policie (tel.: 376347207) Vlastník věci je povinen před převzetím věci prokázat svou totožnost a vlastnické právo k věci (záručním listem, výrobním číslem např. jízdního kola, kupní smlouvou, upřesněním doby, kdy byla věc ztracena, popisem věci apod.).

V případě, že se Vám ztratil pes nebo jiné zvíře, kontaktujte služebnu městské policie, kde budou vědět, zda Vaše zvíře nebylo odchyceno a není v útulku.

V případě, že jste něco nechali v prostředcích hromadné dopravy, obraťte se na:

Arriva: Ztráty a nálezy můžete ohlásit na lince 725 100 725 nebo e-mailu info@arriva.cz. Abychom mohli ztracenou věc co nejrychleji dohledat, sdělte nám den, čas a konkrétní spoj, kdy jste s námi cestovali. Detailní popis ztraceného předmětu pak pomůže k znovunalezení postrádané věci. Zároveň nezapomeňte uvést i váš telefonní kontakt.

MHD Klatovy: https://www.klatovska-dopravni.cz/kontakty , tel.: 773 528 853 nebo e-mailu info@klatovska-dopravni.cz

ČD: Pokud cokoliv zapomenete ve vlaku, doporučujeme se co nejrychleji obrátit prostřednictvím telefonu 221 111 122 na náš Centrální zákaznický servis ČD. Operátoři mají možnost spojit se přímo s posádkou vlaku a ta se pokusí ztracenou věc zajistit. Všechny ztráty a nálezy jsou pak evidovány na www.eztraty.cz.