Akce pořádané v roce 2011

Setkání poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Klatovsku dne 4. 5. 2011

Na 4. 5. 2011 byly do krásných prostor Dominikánského kláštera v Klatovech pozváni všichni poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb na Klatovsku. Jednalo se organizace a zařízení, která jsou uvedena v brožurce „Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku“ vydaným městem Klatovy. Byli jsme potěšeni vysokou účastí - celkem přijalo naše pozvání 94,87 % ze všech pozvaných. Považovali jsme za velice důležité, aby se všechny organizace vzájemně seznámily, představily svoji činnost a sdělily nám, jaké aktivity v oblasti sociálních služeb plánují nabídnout Městu Klatovy a jeho občanům i v následujících letech.

Součástí setkání bylo i předání již zmíněné brožury jednotlivým subjektům. V rámci následné neformální diskuze došlo následně i k pracovnímu propojení některých zúčastněných. Zároveň si všichni přítomní se zájmem prohlédli vystavené výrobky klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou , Denního stacionáře ČCE v Klatovech a žáků ZŠ Hálkova ulice v Klatovech. Velice zajímavé bylo připomenutí historie Speciální pedagogiky na Klatovsku, tuto expozici připravili pedagogové již zmíněné ZŠ Hálkova ulice v Klatovech.

Všem vystavovatelům moc děkujeme za jejich čas a úsilí, které věnovali instalaci a zároveň i všem, kteří si připravili velice zajímavé prezentace své činnosti.

Zároveň byli všichni přítomní informováni, že na webových stránkách Města Klatovy v sekci komunitní plánování najdou brožuru Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku v digitální formě a též i Aktuální seznam poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Klatovsku. Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat touto cestou všechny dosud zveřejněné poskytovatele (případně další, dosud nezveřejněné), aby v případě jakýchkoli změn pro aktualizaci svých údajů průběžně kontaktovali mailem, telefonicky, osobně koordinátora pro Komunitní plánování sociálních služeb - Ing. Věru Schmidovou

 • tel.: 376 347 581
 • Centrum celoživotního vzdělávání a integrace, Plánická 174, Klatovy I.

Ing. V. Schmidová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sportovní den na Střední zemědělské a potravinářské škole (SŠZP) v Klatovech

Dne 21.9.2011 se uskutečnil pod záštitou města Klatovy v rámci projektu Zdravé město "Sportovní den" na SŠZP v Klatovech. Smyslem této akce bylo propojit komunitu handicapovaných spoluobčanů se studenty a seniory v městě Klatovy. Byli jsme mile překvapeni vysokou účastí jak handicapovaných spoluobčanů, tak i seniorů z organizace Charita Klatovy, ze zařízení Domu pro seniory v Klatovech a Újezdci, která spravuje Městský ústav sociálních služeb Klatovy a členů Klubu seniorů v Klatovech. Celkem jsme napočítali cca 85 účastníků. Studenti - dobrovolníci ze SŠZP v Klatovech připravili celkem 10 stanovišť, kde si všichni mohli vyzkoušet své znalosti například z poznávání přírody, třídění odpadu, ale i prověřit jemnou motoriku při přišívání knoflíků, skládání puzzle, stavění kostek. Velice zajímavým stanovištěm bylo stanoviště, kde si mohli účastníci vyzkoušet vodit psy. Každý, kdo absolvoval všechny úkoly obdržel drobné ceny,ale i diplom se svým jménem. Po společném obědě jsme si zazpívali a zavzpomínali při harmonice a následně ti vytrvalejší ještě do pozdních odpoledních hodin při opékání buřtů probírali zážitky z celého dne.

Velkou oporou jak handicapovaným, tak i našim seniorům po celou dobu byli dobrovolníci z řad studentů Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech pod vedením Mgr. Jany Toušové,kterým patří naše velké poděkování. Dále velké díky panu ing. V. Smolíkovi, že jsme mohli využít po celý den krásný areál školy-zvláště malého arboreta a mini-zoo.

Ing. V. Schmidová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Pořad "Zábavně nejen o stáří " dne 20.12.2011

Pořad zábavně nejen o stáří pořádalo Město Klatovy dne 20.12.2011 v rámci projektu Zdravé město s populárním moderátorem V.Hronem. Bohužel p. A. Cibulka, na kterého jsme se též těšili, nemohl přijet.
Tento pořad získalo Město Klatovy sponzorsky z Národní sítě zdravých měst a České televize a cílem bylo zábavnou formou představit nejdůležitější poskytovatele sociálních služeb v Klatovech, jejich nabídku a zároveň poskytnout občanům informace o změnách v sociálním systému od 1. 1. 2012. Pozvání na podium přijala za MěÚSS Klatovy paní ředitelka Bc. Alena Kleinerová, paní ředitelka Oblastní Charity Klatovy Bc. Marie Malkusová ,vedoucí odboru sociálních a zdravotních věcí Bc. Hana Křivohlavá, MUDr. Helena Hlaváčková –internistka a diabetoložka a Mgr. Dana Ladmanová – mluvčí Policie ČR. MUDr.Helena Hlaváčková varovala přítomné před nadcházejícím obdobím Vánoc,kdy stoupá nejen naše váha,ale zároveň se zhoršuje následně i zdravotní stav seniorů. Mgr. Dana Ladmanová informovala o častých útocích podvodníků na seniory a zároveň poskytla rady,jakým způsobem postupovat,aby se riziko minimalizovalo.

Kromě pana Vladimíra Hrona,který pořad nejen moderoval,ale i zpíval, vystoupili i naši senioři z klubu seniorů v Klatovech, kteří zatančili "Country tance". Jejich vystoupení bylo opravdu osvěžující a patří jim velké poděkování.
Během přestávky si diváci připravili dotazy, které výše uvedené zástupkyně sociální a zdravotní oblasti zodpověděly a navíc jedna vylosovaná divačka získala tlakoměr od sponzora pořadu firmy Hartmann-Rico. Před pořadem bylo rozdáno cca 220 sponzorských tašek,které obsahovaly zápisník,tužku,krém na ruce,náplasti a navíc byly doplněny o publikaci Města Klatovy „Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku“,do kterého byly vloženy informace o základních změnách,týkající se poskytování sociálních dávek od 1.1.2012.
Na závěr pořadu jako malé poděkování předal místostarosta Města Klatovy, p. JUDr. Štancl kytičku předsedkyni Klubu seniorů Klatovy paní Věře Heřmánkové a předsedkyni SNN ZO nedoslýchavých paní Věře Jandové .

Poděkování patří všem, kteří se tohoto pořadu zúčastnili jako diváci a dále i studentům-dobrovolníkům SŠZP v Klatovech pod vedením Mgr. J. Toušové, kteří se podíleli nejen na organizaci celého pořadu, ale i zajišťovali pro přítomné občerstvení.

Ing. V. Schmidová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Projekt Klatovy bez bariér
Na podzim r. 2011 byl vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) dotační titul Bezbariérové obce, do kterého se chce zapojit i Město Klatovy.
V rámci komunitního plánování jsme ve spolupráci s klíčovými organizacemi ve městě, které sdružují zdravotně postižené, seniory a lidi se ztíženou mobilitou vytipovali 5 prioritních tras, po kterých je žádoucí, aby se lidé s jakýmkoliv handicapem pohybovali bez problémů. Zároveň jsme prostřednictvím MŠ a dětských klubů (Baby centrum Veselá stonožka, Baby klub při DDM a Dětský klub Sluníčko) oslovili rodiče, kteří se pohybují po Klatovech s kočárky s žádostí o informace, které komunikace jim činí potíže.

Celkem bylo osloveno 10 subjektů a všechny jejich připomínky budou předmětem dalšího jednání.
Následně studenti Střední zemědělské a potravinářské školy, Gymnázia a Střední zdravotnické školy v Klatovech projeli všechny vytipované trasy osobně na invalidním vozíčku a zpracovali velice podrobné zprávy, které jsou pro další úpravy komunikací a přístupu do prioritních budov v rámci tohoto projektu též velice důležité.

Informace od studentů byly velice zajímavé- například jsme se dozvěděli, že v rámci velkých nákupních center pouze v TESCO existuje možnost vypůjčení si jednoduchého invalidního vozíku při nákupu,pokud si doprovod o něj požádá na Informacích. Bohužel žádné obchodní centrum nenabízí doprovod nakupujícímu, který by mu podal výše umístěné zboží.

Zároveň jsme se dozvěděli, že by občané měli zájem, aby po našem městě jezdilo vozidlo, které by osobám se ztíženou mobilitou umožnilo se bez problémů dostat za kulturou, k lékaři a nebo do Denního stacionáře České církve evangelické (ČCE) v Klatovech, Plánická 174.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám zaslali odpovědi na naše dotazníky. Zároveň bychom chtěli poděkovat vedení, pedagogům a hlavně studentům, kteří projížděli na invalidním vozíku určené trasy z výše uvedených středních škol za vstřícný přístup, díky němuž jsme získali opravdu cenné informace.

Prioritní trasy
Trasa č. 1: náměstí Míru – ulice Kpt. Jaroše – pošta – Policie ČR – autobusové nádraží – vlakové nádraží – okresní soud – VZP – Okresní správa sociálního zabezpečení

 • Městský úřad Klatovy, Balbínova 59 - občanské průkazy, cestovní pasy, evidence obyvatel, odbor výstavby a územního plánování
 • Městský ústav sociálních služeb - Balbínova 59
 • Městská knihovna - Balbínova 59
 • Městský úřad Klatovy – nám. Míru 62, 63
  • starosta, kancelář starosty
  • místostarosta Ing. Václav Chroust
  • odbor vnitřních věcí (ohlašovna pobytu, podatelna, matrika, výpisy z rejstříku trestů, ověřování podpisů a listin, přestupková komise)
  • odbor rozvoje města (pozemky, majetek města, investiční činnost)
  • hospodářský odbor (místní komunikace, zábory veřejného prostranství, městská hromadná doprava)
  • odbor životního prostředí
  • finanční odbor
  • městská policie
  • informační centrum
 • Městský úřad Klatovy, Vídeňská 66
  • místostarosta JUDr. Jiří Štancl
  • tajemník, personální záležitosti
  • odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  • odbor školství, kultury a cestovního ruchu
  • živnostenský odbor
  • Úřad práce - odd. státní sociální podpory
 • Komerční banka Klatovy - nám. Míru 166
 • ČSOB Klatovy - nám. Míru 154
 • Česká spořitelna Klatovy - nám. Míru 152
 • Policie ČR Klatovy - Plzeňská 90
 • Česká Pošta – Nádražní ulice 89
 • Autobusové nádraží Klatovy – Nádražní ulice 613
 • Nádraží ČD Klatovy - Nádražní ulice 149
 • Okresní soud, Policie ČR – Dukelská 138
 • VZP Klatovy - Masarykova 340
 • Okresní správa sociálního zabezpečení - Kollárova 528, Klatovy

Trasa č. 2: náměstí Míru – Plánická ulice, Čapkova ulice

 • Úřad práce Klatovy – náměstí Míru 66
 • Úřad práce Klatovy – Krameriova ulice 180
 • Základní školy Plánická a Čapkova ulice
 • Základní škola Hálkova ulice
 • Městský úřad Klatovy, Mayerova 130 (areál bývalých kasáren)
  • odbor dopravy (evidence vozidel, evidence řidičů, řidičské průkazy, dopravní přestupky, bodový systém, silniční stavby)· Finanční úřad Klatovy - plánovaný přesun do areálu bývalých kasáren na Plánické ulici

Trasa č. 3: náměstí Míru – Vídeňská ulice – Mercandiniho sady

Trasa č. 4:

 • Památky a kulturní zařízení v Klatovech
  • Památky ( historický střed města - Černá věž, Jezuitský kostel, Katakomby, Barokní lékárna, Galerie U Bílého jednorožce, Arciděkanský kostel, kostel sv. Vavřince, Dominikánský klášter
  • Kulturní zařízení – MěKS, Kino Šumava, Letní kino, Divadlo Klatovy, Hifi Klub Klatovy,Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Dům dětí a mládeže
 • Nákupní centra v Klatovech Škodovka, Lidl, Penny, Billa, Kaufland, Ferrum, Mountfield, Albert

Trasa č. 5:

 • Klatovská nemocnice, a.s, Klatovy
 • Státní a soukromá zdravotnická zařízení v Klatovech (Střední zdravotnická škola Klatovy)
 • Lékárny v Klatovech
 • Biolab Klatovy

Ing. V. Schmidová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví