Akce pořádané v roce 2012

Otevření vycházkového okruhu do okolí Klatov dne 19.12.2012 v 15.00 hodin


Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

Před časem jsme Vás informovali, že v rámci projektu Zdravé město Klatovy se připravuje vycházkový okruh do okolí Klatov.
Okruh je dlouhý asi 12 km a bude spojovat historicky a i přírodně zajímavá místa v Klatovech. Cílem této akce je nabídnout občanům a i návštěvníkům Klatov možnost příjemné procházky a zároveň se dozvědět více o našem městě. Okruh propojí oblast Husových sadů/Vodojemu, Nad lomečkem, Židovského hřbitova, Křesťanského vrchu, Šibeničního vrchu, Nádraží ČD, Hůrky a Mercandinových sadů. Pro odpočinek budou sloužit lavičky a nebudou chybět ani informační tabule s textem anebo panoramatem dané lokality. Iniciátorem celé akce je Klub českých turistů Klatovy.
Vycházkový okruh bude otevřen ve středu dne 19. prosince 2012 od 15.00 hodin v prostoru restaurace Mercandinových sadů/ Kolonáda .
Partnerem projektu je město Neukirchen b.Hl.Blut , za což srdečně děkujeme.
Touto cestou bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste se aktivně podíleli na realizaci vycházkového okruhu a Vám ostatním přeji spoustu příjemných zážitků při putování po jednotlivých zastaveních celé trasy.

Projekt byl spolufinancován z prostředků EU.

„Investice do vaší budoucnosti“

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“Tisková zpráva z Fora Zdravého města v Klatovech dne 26.11.2012

Vážené dámy a pánové,
chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří jste si udělali čas a přišli dne 26. 11. 2012 na Forum Zdravého města v počtu 105 účastníků. Zároveň velké díky patří všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří se aktivně podíleli na celé akci.
Účastníci Fora se vyjadřovali k následujícím tematům :
1. Občan a úřad (strategie města, rozpočet, webové stránky, úřední hodiny, jednání úředníků)
2. Životní prostředí (voda, vzduch, odpady, čistota města)
3. Podpora zdraví, zdravý životní styl, zdravotní prevence
4. Volný čas, sport a kultura
5. Sociální problematika (sociální služby, bydlení, sociálně-patologické jevy)
6. Vzdělávání, osvěta, péče o památky a cestovní ruch
7. Podpora drobného podnikání a rozvoj města
8. Doprava a bezpečnost občanů
9. Stůl mládeže (zde bylo možné hovořit o jakýchkoliv tématech)

Ve veřejné anketě bychom rádi ověřili, které náměty, naformulované na Foru Zdravého města jsou z hlediska všech občanů města ty nejzávažnější. Z tohoto důvodu si dovolujeme připojit Anketní lístek s přehledem témat, která vyplynula z veřejné diskuze vedení Města Klatovy s občany tohoto setkání dne 26. 11. 2012 v Dominikánském klášteře. Témata nejsou řazena podle důležitosti a prosíme Vás, abyste označili maximálně 2 témata, která považujete za nejdůležitější a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.
Dotazník můžete odevzdat v Informačním centru na náměstí Míru, či vyplnit elektronicky do 23. 12. 2012

Po vyhodnocení bude soubor deseti prioritních námětů předložen k projednání vedení města, Radě města a následně Zastupitelstvu, které rozhodne o odpovědnosti za řešení vyhodnocených námětů.
O průběhu, realizaci a způsobu řešení budou občané informováni na Foru Zdravého města v Klatovech v roce 2013 a zároveň souběžně budou dostávat informaci i v médiích.
Fotografie z akce.

TVOŘIVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA DNE 24.11.2012

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
V sobotu, dne 24. 11. 2012 se v Dominikánském klášteře na Plánické ulici v Klatovech uskutečnila v rámci projektu Zdravé město ve spolupráci s Úhlavou o.p.s. „Tvořivá vánoční dílna“.

Již před devátou hodinou ráno postávaly hloučky nedočkavců před dveřmi kláštera, aby byly na akci jako první. Odhadli jsme, že během celého dne přišlo asi 500 návštěvníků. Všichni příchozí si pod vedením lektorek a nebo sami mohli vyzkoušet vyrobit adventní věnce, či různé jiné ať už tradiční, tak i jiné nápadité vánoční dekorace a vánoční svíčky. Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší- ti si mohli zdobit perníčky nebo vyrábět medvídky ze skořápek od ořechů, či andílky nebo vánoční zápichy.

Výrobu tradičních zvyklostních ozdob předváděl kolektiv lektorek Mgr.I.Sieberové a bylo příjemné vidět zájem návštěvníků, jak o výrobu ozdob ze šustí, vizovického pečiva, tak i z jablek a sušeného ovoce. Věříme, že i takto přispíváme k předávání našich tradic dalším generacím.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem našim lektorkám a lektorům z Oblastní charity v Klatovech, Spolku Beseda o.s., Střední zemědělské a potravinářské školy, Úhlavy o.p.s. , P.Pavlíčkové, E. Brůhové a K.Červené a již zmiňovaného kolektivu I.Sieberové, kteří se po celý den neúnavně věnovali všem příchozím, ale i Technickým službám města Klatovy a Městským lesům Klatovy, které nás zásobily větvičkami a dalším materiálem na výrobu adventních dekorací.

Fotografie z akce.

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

chtěli bychom Vás pozvat na Forum Zdravého města, které se uskuteční dne 26. 11. 2012 od 16.30hod. v Dominikánském klášteře v Klatovech, Plánická 174.

Přijďte se svými nápady, náměty, jak zlepšit život v našem městě !

Budou pro Vás přichystané tematické okruhy:

1. Občan a úřad (strategie města, rozpočet, webové stránky, úřední hodiny,jednání úředníků)

2. Životní prostředí (voda,vzduch, odpady, čistota města)

3. Podpora zdraví, zdravý životní styl, zdravotní prevence

4. Volný čas, sport a kultura

5. Sociální problematika (sociální služby, bydlení, sociálně--patologické jevy)

6. Vzdělávání, osvěta, péče o památky a cestovní ruch

7. Podpora drobného podnikání a rozvoj města

8. Doprava a bezpečnost občanů

9. Stůl mládeže (zde je možné hovořit o jakýchkoliv tématech)

Ze všech společně přednesených návrhů témat můžete být účastni výběru

10 prioritních témat, se kterými bude Město Klatovy následně pracovat v rámci komunitního plánování a udržitelného rozvoje města.

Pozvánka

Těšíme se na setkání s Vámi!

Využijte svého práva na preventivní prohlídky
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
Chtěla bych Vás pozvat na přednášku pod názvem „Využijte svého práva na preventivní prohlídky“, která se koná dne 8. 11. 2012 od 16.30 hodin v Dominikánském klášteře v Klatovech v rámci projektu Zdravé město ve spolupráci s Mamma HELP Plzeň a Plzeňským krajem.
Dozvíte se zde informace, týkající se prevence nádorového onemocnění prsu, svoji činnost představí Mamma HELP Plzeň-sdružení pacientek s tímto onemocněním.
Účast přislíbil také MUDr. M. Chroust, který poskytne informace,týkající se screeningového Mammocentra v Klatovech . Zároveň Mgr. V. Veselá z Klatovské nemocnice a.s. přiblíží nabídku služeb,které toto zařízení nabízí onkologicky nemocným pacientům.
Přijďte si s námi vyslechnout užitečné informace-viz pozvánka.

Den architektury v Klatovech dne 29. 9. 2012- fotografie z celé akce

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
jak jsme Vás již informovali v níže uvedené pozvánce na celou akci, dne 29. 9. 2012 se uskutečnil u nás v Klatovech poprvé Den architektury. Fotografie z celé akce najdete zde.
Ráda bych poděkovala odbornému doprovodu-Ing.arch.Evě Brandové, zástupci ateliéru 25-Ing.Arch.MgA.Jiřímu Bízovi, Bc.M.Křížovi a panu Peteru Pošefkovi za poutavé a velice zajímavé informace k procházeným lokalitám.
Největší poděkování ovšem patří Vám, návštěvníkům celé akce,kteří jste níže popsanou trasu s námi absolvovali i přes nepříznivé počasí.

Den architektury v Klatovech dne 29. 9. 2012

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
Rádi bychom Vás pozvali na Den architektury, který se bude konat v letošním roce po prvé i u nás v Klatovech.
Celosvětově festival konaný u příležitosti mezinárodního dne architektury nabídne široké veřejnosti sérii originálních vycházek -u nás v Klatovech bude tato procházka tematicky nazvána "Po stopách architektonického workshopu 10x10"
Sraz účastníků je dne 29. 9. 2012 ve 14.00 hodin u kašny na náměstí Míru.
Postupně navštívíme společně tato místa:
1. Chaloupku -Bc. M. Kříž seznámí návštěvníky s historií Chaloupky a Ing.arch.E.Brandová bude informovat přítomné o studiích na téma Chaloupka v rámci architektonického workshopu 10x10 nápadů pro Klatovy
2. Křesťanský vrch -zde opět Bc. M. Kříž seznámí zúčastněné s historií Křesťanského vrchu a Ing.arch.E.Brandová bude informovat přítomné o studiích na téma Chaloupka v rámci architektonického workshopu 10x10 nápadů pro Klatovy-přinese dokonce model pryskyřicového modelu původní kaple na Křesťanském vrchu.
3. Drnový potok - Ing. arch E. Brandová se studiem architektů z Horažďovic bude přítomné informovat a návrhu tohoto studia na revitalizaci oblasti Drnového potoka a záměru vytvořit z této části Klatov odpočinkovou zónu.
4. Mercandinovy sady - p. Peter Pošefka bude přítomné informovat o historii Mercandinových sadů a dendrologii a Ing. arch. E. Brandová zde přítomné na závěr seznámí i se studiemi jednotlivých architektů na téma revitalizace Mercandinových sadů
Těšíme se na Vaši účast

Bezpečná cesta do školy

v rámci projektu Zdravé město se dne 5.9.2012 uskutečnila první část akce "Bezpečná cesta do školy" ve spolupráci s Policií ČR-okrsek Klatovy a Městskou policií Klatovy.
Cílem akce bylo prakticky seznámit všechny žáky prvních tříd s pravidly chování na komunikacích a konkrétně v okolí ZŠ Tolstého v Klatovech. Nejdříve paní policejní mluvčí Bc.D.Ladmanová se svými kolegy zkontrolovala dětem jejich školní tašky,zda jsou vybaveny reflexními prvky a vysvětlila jim,jak je důležité,aby při svých cestách byly hlavně pro řidiče dobře vidět.
Následovala procházka do okolí školy za doprovodu příslušníků obou složek, kde si děti vyzkoušely prakticky přecházet i hlavní křižovatku na Domažlické ulici. Na závěr obdrželo každé dítě reflexní pásku na oděv a drobné upomínkové předměty.

Tato akce se ještě uskuteční v průběhu několika dní na ZŠ Čapkova ulice v Klatovech, kde již od příštího týdne začnou fungovat i společné hlídky rodičů a příslušníků Policie ČR-okrsek Klatovy a Městské policie Klatovy.
Opět nám jde o zvýšení bezpečnosti dětí v okolí našich škol.
Touto akcí se Město Klatovy připojilo zároveň i k 11. ročníku "Evropského týdne mobility"

Fotografie z 5.9.2012 jsou umístěny na webových stránkách Města Klatovy v sekci Fotogalerie.
Zároveň touto cestou bychom chtěli poděkovat příslušníkům Policie ČR-okrsek Klatovy i Městské policii Klatovy za vstřícnost a ochotu při realizaci tohoto projektu.

Klatovy a Evropský den mobility
V letošním roce nás čeká 11.ročník „Evropského týdne mobility“,který je plánován na 16.-22.9.2012 s podtitulem „Pohyb správným směrem“. Jedná s o kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. V mnohých evropských městech už dnes můžeme vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má Evropský týden mobility pomoci.

Město Klatovy se připojuje v rámci projektu Zdravé město k této kampani následujícími akcemi :
Začátkem školního roku budou procházet příslušníci Policie ČR z územního odboru v Klatovech s žáky prvních tříd okolí ZŠ Tolstého a zároveň jim vysvětlí,jak se bezpečně chovat při cestě do školy.
Dne 25.9.2012 proběhne na ZŠ Čapkova ulice a ZŠ Tolstého beseda s Josefem Zimovčákem na téma „Jízda na kole-pohyb správným směrem“.Pan J.Zimovčák letos již jednou navštívil Klatovy v červnu v rámci projektu Cyklotour na podporu onkologicky nemocným dětem.

Na podzim letošního roku by měl být otevřen „Klatovský vycházkový okruh“,který bude dlouhý asi 12 km a bude spojovat historicky a i přírodně zajímavá místa v Klatovech. Cílem této akce je nabídnout občanům a i návštěvníkům Klatov možnost příjemné procházky a zároveň se dozvědět více o našem městě.Okruh propojí oblast Husových sadů/Vodojemu, Nad lomečkem,Židovského hřbitova,Křesťanského vrchu,Šibeničního vrchu,Nádraží ČD,Hůrky a Mercandinových sadů.Pro odpočinek budou sloužit lavičky a nebudou chybět ani informační tabule s textem a nebo panoramatem dané lokality. Partnerem a iniciátorem celé akce je Klub českých turistů Klatovy.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na cyklojízdu,kterou pořádají kolegové z odboru životního prostředí dne 20.9.2012.Start je v 15.00 hodin před budovou radnice v Klatovech,na náměstí Míru.Trasa povede přes Luby,Loretu,Lomec,Beňovy,Tajanov do Svrčovce,případně až do Dolan. Předpokládaný návrat do Klatov je asi ve 20.00 hodin.I Vy můžete podpořit tuto akci a připojit se k této veřejné cyklojízdě a nebo si vybrat jednu z mnoha cyklotras ve svém okolí a dát svému autu nejlépe po celý týden od 16.9.-22.9.2012 volno.
Krásný zbytek léta Vám přeje

Akce na Jedné lodi, konaná dne 28.6.2012

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, ráda bych se vrátila k akci,která se uskutečnila pod názvem „Na jedné lodi“ dne 28.6.2012 v rámci projektu Zdravé město na klatovském náměstí.

Cílem celé akce byla prezentace života handicapovaných a organizací, které se jim svojí činností a nebo pomůckami snaží usnadnit život. Zároveň zde byla stanoviště praktických ukázek,kde si každý návštěvník mohl vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku,chůzi s bílou holí a nebo s vodícím psem. Pro menší účastníky byly připraveny soutěže a hry, které se vyhodnocovaly a na závěr byly rozdělovány drobné ceny. Zároveň přijaly účast na tomto dni i Policie ČR-územní odbor Klatovy,Hasičský záchranný sbor Klatovy , Střední zdravotnická škola Klatovy a Lesy České republiky-správa Klatovy,které nabídly jak ukázky ze své činnosti ,ale i zajímavé soutěže.Velice navštěvovaný byl i stánek Úhlavy o.p.s.,kde bylo možno po slepu navlékat korálky,či plést košík z pedigu. Na podiu vystoupily jak ti nejmenší učinkující z mateřských škol,tak i žáci a studenti základní škol i středních škol v Klatovech. Velice se líbilo vystoupení žáků ZŠ Hálkova ulice a DoZP Bystřice n.Úhlavou.

Spoluorganizátorem celé akce byla DoRa Plzeň-Dobrovolnická regionální agentura a dobrovolníci ze Střední zemědělské a potravinářské školy a Gymnázia v Klatovech pod vedením Mgr.J.Toušové. Záštitu nad celým dnem převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní Miroslava Němcová.

Touto cestou bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste se přišli osobně podívat, či jste jiným způsobem podpořili tuto akci. Fotografie z celého dne najdete na webových stránkách Města Klatovy ve fotogalerii.

„Investice do vaší budoucnosti“

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“

Veřejná cyklotour 2012 s Josefem Zimovčákem-Klatovy

Ve dnech 3.-16. června 2012 se konal již 3.ročník veřejné charitativní cyklotour „Na kole dětem“, jejiž trasa poprvé vedla přes Klatovy.
Peloton v čele s profesionálem Josefem Zimovčákem (absolvent trati Tour de France, Givo di Italia a španělské Vuelty) jel přes Slovensko, Rakousko a Českou republiku, do Klatov dojel 15.6.2012 a zde se k němu na několik kilometrů připojily i cyklisté – děti ze ZŠ Tolstého ulice.
S pelotonem jeli např. lékař Prof. Pavel Pafko nebo herec Petr Štěpánek. Na klatovském náměstí zpívaly děti z Klatov i z Rokycan. Fotografie z akce.

Projekt „Chraňte se včas proti rakovině děložního čípku“

Lidské papilomaviry a očkování proti nim

Lidské papilomaviry patří mezi viry, které obsahují deoxyribonukleovou kyselinu (DNK) a jsou neobalené, což v praxi znamená, že jsou poměrné odolné vůči zevním vlivům. Byly nalezeny u mnoha vyšších obratlovců, ale nebyl popsán mezidruhový přenos. Latinský název „human papillomaviruses“ dal název i zkratce „HPV“, kterou se označují.

Jako všechny viry se mohou množit jen uvnitř buněk – v případě papilomavirů jsou to mitoticky aktivní bazální epiteliální buňky, což přeloženo do češtiny znamená, že se jedná o viry schopné infikovat epitel kůže, sliznice nebo obojí. Těchto virů je kolem 100, některé z nich jsou vysoce rizikové z hlediska vzniku nádorů, některé jsou nízkorizikové.

Některé z těchto virů (HPV 6,11) způsobují vznik tzv. „condylomata acuminata“ - tvarově rozdílných pohlavních bradavic – často diagnostikovaných u žen v mladším dospělém věku, ale i u mužů. Svoji roli v přenosu viru hraje bezesporu oslabení imunitního systému a tedy i zvýšená vnímavost k infekci.

Některé z těchto virů pak způsobují poškození epitelu krčku děložního, které vede až k rozvoji nádorového bujení v této oblasti (HPV 16). Jako další rizikové podpůrné faktory jsou v odborné literatuře uváděny: věk v době prvního pohlavního styku, míra sexuální promiskuity – střídání sexuálních partnerů, hormonální antikoncepce, kouření a ostatní drogy, životní styl a stresová zátěž. Viry HPV jsou ve vyšším procentu nalézány u žen do 35 let věku (nejvíce 18-25 let věku), ale současně je v tomto věku i vysoká pravděpodobnost, že se s nimi organismus lépe vypořádá. U žen nad 35 let věku jsou HPV viry přítomny ve slizničním epitelu v nižším procentu, ale přetrvávající infekce v tomto věku významně zvyšuje riziko vzniku onemocnění.

V České republice se v letech 1975 – 2000 vyskytoval karcinom děložního čípku v rozmezí 19,8 – 24,7 nových případů / 100 000 žen za rok s úmrtností 6,9 -9,7 případů na 100 000 žen. Ve srovnání s tím např. ve Finsku ve stejné době byl roční výskyt nových případů 6,7/100 000 žen s úmrtností 1,4/100 000 žen.

Prevence je možná v zásadě dvojí – preventivní prohlídky a očkování.

Preventivní prohlídky jsou dostupné v síti gynekologických specialistů.

Očkování je v České republice dostupné od roku 2007. V současné době je možný výběr ze dvou vakcín s možností očkování v zásadě u dětských lékařů, gynekologů a v očkovacích centrech.

Očkovací schéma je třídávkové – aplikace jedné dávky, za jeden, případně dva měsíce aplikace druhé dávky, do šesti měsíců aplikace třetí dávky.

Od 1.dubna 2012 hradí očkování dívek od 13. do 14. roku věku zdravotní pojišťovny.

V současné době mají obyvatelé Klatovska v rámci projektu Klatovy – Zdravé město možnost využít časově omezené slevy na očkování proti rakovině děložního čípku pro ostatní skupiny obyvatelstva do konce roku 2012.

Zároveň v rámci projektu „Chraňte se včas proti rakovině děložního čípku“ probíhají na středních školách v Klatovech od června přednášky na téma Lidské papilomaviry a očkování proti nim s MUDr.Annou Kubátovou.

Tisková zpráva k 1.AVON pochodu v Klatovech dne 2.6.2012

1.ročníku Avon pochodu v Klatovech dne 2.6.2012 se zúčastnilo 523 registrovaných zájemců. Pochod však absolvovalo daleko větší množství účastníků, kteří přišli akci podpořit. Patronát nad 1. ročníkem Avon pochodu přijal starosta města Mgr. Rudolf Salvetr, římsko-katolický biskup František Radkovský a zakladatelka Mammacenter v ČR MUDr. Mirka Skovajsová. Účastníky pochodu pozdravila i senátorka JUDr. Jiřina Rippelová a mluvčí Fakultní nemocnice v Motole Mgr.Pavlína Danková.

Doprovodný program probíhal na náměstí Míru již od 11.00 hodin. Po odstartování pochodu ve 13.00 hodin prošli účastníci zhruba 2 km trasu městem s cílem v Mercandinových sadech (městském parku).
Po příchodu posledního účastníka byly vypuštěny balonky za všechny ty, kteří svůj boj s touto zákeřnou nemocí prohráli. Doprovodný program pokračoval až do 18 hodin.

Velké poděkování patří všem, kteří jakkoliv akci podpořili. Organizátoři zároveň zvou touto cestou všechny k účasti na 2. ročníku Avon pochodu .

Fotodokumentace z 1. ročníku Avon pochodu v Klatovech

Dopis biskupa Františka Radkovského k Avon pochodu

Den pro Zemi – Vítání jara – Soutěž o nejzajímavější trojrozměrný objekt

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,


v měsíci březnu jsme Vás informovali, že do soutěže o nejzajímavější trojrozměrný objekt, kterou zorganizovalo Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město-akce Den pro Zemi/Vítání jara, se přihlásila většina klatovských škol, včetně Základní školy Hálkova ulice v Klatovech a také Domu dětí a mládeže v Klatovech a Pionýrské skupiny Tuláci Klatovy.
Všechny výtvory vzbudily zasloužený zájem, jak v den vlastní akce, tak i při hlasování na webových stránkách města Klatovy

Tímto si Vám dovolujeme představit vítěze celé soutěže :

1. Místo : ZŠ Hálkova ulice Klatovy .Nejvíce hlasů obdržel jejich výtvor „Recykloň“. Celý kolektiv, podílející se na jeho tvorbě, získává volnou vstupenku do Klatovského bazénu do 31.8.2012.

2. Místo : ZŠ Tolstého ulice Klatovy, kde mezi nejobdivovanější patřilo dílo Dinosaurus. Celý kolektiv mladých tvůrců navštíví zdarma sportovní areál Klatovského bazénu, kde je k dispozici vodní fotbal, pétanque a další atrakce do 31.8.2012..

3. Místo: ZŠ Čapkova ulice Klatovy, kde jasným favoritem byli „dreďáci“. Kolektiv tvůrců navštíví Mercandinovy sady a skleníky Technických služeb Klatovy s odborným výkladem pana P. Pošefky. TSMK navíc poskytly 5 ks volných vstupenek do Klatovského bazénu.

4. Místo: Dům dětí a mládeže Klatovy, kde jako nejzajímavější dílo byly vyhodnoceny květiny.

5.Místo : ZŠ Plánická ulice,Klatovy získala krásné páté místo za EKO- dům.

6. Místo : Pionýrská skupina Tuláci, Klatovy – zde především ženská část návštěvníků byla nadšená z náušnic,vyrobených z PET lahví.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se této soutěže zúčastnili a Technickým službám města Klatovy za laskavé poskytnutí cen.
Ceny byly předány všem oceněným kolektivům dne 3.5.2012 ve 13.00 hodin panem místostarostou JUDr.J.Štanclem-politikem Zdravého města Klatovy a panem P. Pošefkou-ředitelem Technických služeb Města Klatovy v zasedací místnosti MěÚ, náměstí Míru č.66, I.patro.

Fotografie z předávání cen

Aktuální informace o projektu Zdravé město Klatovy

Vážené čtenářky a čtenáři,

Rádi bychom Vás informovali o aktivitách odboru sociálních a zdravotních věcí Městského úřadu v Klatovech, který v rámci projektu zdravé město připravuje i na letošní rok zajímavé akce. Vzhledem k tomu, že Národní síť zdravých měst, jejímž je naše město od 20. 11. 2011 oficiálně členem, vyhlásila rok 2012 „Rokem seniorů“ a „Rokem přátelským rodině“, naše projekty navazují též na tato témata.

Ve spolupráci s Policií ČR v rámci projektu předcházení kriminality u seniorů proběhla první přednáška s videoprodukcí modelových situací v Klubu seniorů v Klatovech, následující se uskuteční v Klubu vojenských důchodců a ve Svazu zdravotně postižených Šumava. Pro starší spoluobčany v rámci projektu „Moje bezpečná cesta po městě“ připravujeme sérii přednášek s tématikou zdravověda, dopravní předpisy, bezpečný pohyb po komunikacích nejen autem, na kole , ale i pěšky.

Pro žáky základních škol opět za podpory Policie ČR a Městské policie se uskuteční projekt „Moje bezpečná cesta do školy“, který zahrnuje nejen opakování dopravního značení, zásady bezpečného pohybu po komunikacích ve městě, ale i praktický nácvik přecházení hlavně u dětí prvních ročníků. Nejen u tohoto projektu rádi využijeme nabídku spolupráce pana M.Langa , který má bohaté zkušenosti s proškolováním všech věkových skupin obyvatelstva.

Zároveň naše školy obdržely nabídku přednášek a seminářů na téma „Prevence proti rakovině děložního čípku“, “Prevence proti rakovině prsu“, “Porucha přijímání potravin“ a “Na kole dětem“. Přednášku s praktickou ukázkou jízdy na vysokém kole, ale hlavně informacemi, že pohyb je pro každé dítě důležitý, přiveze do Klatov pan Josef Zimovčák.

Rádi bychom Vás pozvali v rámci projektu „Den pro Zemi-vítání jara“ v sobotu, dne 31.3.2012 od 9.00 hodin do 15.00 hodin do prostor Dominikánského kláštera, Plánická 174. Zde si můžete sami zdarma uplést, za podpory našich lektorů , vlastní velikonoční pomlázku, nabarvit vajíčka, vyrobit ošatky a košíčky z pedigu, píšťalky,či drobné keramické výrobky s jarní tématikou. V prostoru kláštera budou vystaveny i trojrozměrné objekty z druhotných surovin, vytvořené žáky klatovských základních škol, Domu dětí a mládeže a i ostatních mladých kolektivů. Všem výtvorům můžete dát svůj hlas buď během 31.3.2012 a nebo na webu Města Klatovy. Vítěz obdrží pro celý kolektiv volnou vstupenku do Klatovského bazénu, za druhé místo je možné opět s celým kolektivem navštívit zdarma sportovní areál Klatovského bazénu, kde je k dispozici vodní fotbal, pétanque a další a za třetí místo nabízíme návštěvu Mercandiniho sadů s odborným výkladem a prohlídku skleníků Technických služeb Města Klatovy. Během tohoto dne Úhlava o.p.s. vyhlásí vítěze fotografické soutěž „Příroda očima dětí“. Zároveň bude otevřen Denní stacionář ČCE V Klatovech, kde si můžete prohlédnout vybavení kuchyně,vyrobené na základě získaných finančních prostředků během Dobročinného vánočního bazaru v prosinci loňského roku. Drobné předměty ve svých stáncích budou k prodeji nabízet Diakonie ČCE Klatovy, SOU Domažlice a ostatní neziskové organizace. Tento projekt se uskuteční za laskavé podpory lektorů z Úhlavy o.p.s., SŠZP v Klatovech a jejích dobrovolníků pod vedením Mgr.J.Toušové, Mgr.I.Sieberové z Muzea Dr.Hostaše , našich základních škol, Domu dětí a mládeže a dalších příznivců.

V rámci projektu „Den pro Zemi“ Lesy České republiky, Lesní správa Klatovy, nabídla všem klatovským školám přednášky s lesnickou tématikou i návštěvu Arboreta v Chudenicích s odborným výkladem. Těší nás, že i tato organizace má zájem o spolupráci s Městem Klatovy v oblasti zdravého města.

Průběžně Vás budeme i nadále informovat o všech dalších aktuálních akcích informovat a těšíme se i na Vaše podněty na e-mail adrese : vschmidova@mukt.cz.

Den pro Zemi – Vítání jara – Soutěž „Výrobky z recyklovatelných materiálů“

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ráda bych Vás informovala, že se do soutěže o nejzajímavější trojrozměrný objekt z recyklovatelných materiálů, kterou zorganizovalo Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město přihlásila většina klatovských škol, včetně Základní školy Hálkova ulice v Klatovech a i Domu dětí a mládeže Klatovy.

Každý pojal výrobu těchto objektů trošku jinak – sešly se nám opravdu velice zajímavé výtvory jako například EKO dům, hastrman,slunce, Rákosníčkův strom – vše je vyrobeno z druhotných surovin.

Všechny výrobky můžete ohodnotit i Vy osobně na následujících webových stránkách: https://www.regiofoto.cz/klatovy/index.php?cat=6 - zde pod jednotlivými školami jsou uveřejněny fotografie výrobků,které prosím oceňujte.
Soutěž končí dne 15.4.2012 a následně budou vyhodnoceni vítězové.Zároveň během akce „Den pro zemi – Vítání jara“ ,pořádané dne 31.3.2012 odborná komise vybrala další zajímavá díla a všem třem oceněným budou ceny následně předány. Vítěz obdrží pro celý kolektiv volnou vstupenku do Klatovského bazénu, za druhé místo je možné opět s celým kolektivem navštívit zdarma sportovní areál Klatovského bazénu, kde je k dispozici vodní fotbal, pétanque a další a za třetí místo nabízíme návštěvu Mercandiniho sadů s odborným výkladem pana Petera Pošefky a prohlídku skleníků Technických služeb Města Klatovy

Děkujeme všem, kteří se této soutěže zúčastnili a hlavně všem, kteří se podíleli zdarma organizačně na akci „Den pro Zemi-Vítání jara ať jako dobrovolníci, lektoři v tvořivých dílnách, ale i našim seniorům za výborné cukroví a Úhlavě o.p.s.,jmenovitě ing.H.Hnojské a ing.V.Kohoutovi. Nesmíme zapomenout ani na kolektiv lektorek pod vedením Mgr.Ivany Sieberové , kolektiv lektorek ze Střední zemědělské a potravinářské školy a samozřejmě i na Mgr.E.Brůhovou a Petru Pavlíčkovou ,DiS z Denního stacionáře ČCE . Naše díky patří i manželům Vítovcovým z Běšin ,Mgr.V.Zwiefelhoferovi a MVDr.V.Brandovi za ukázky pletení pomlázek a výrobu dřevěných píšťalek.

Naše největší díky Vám všem, kteří jste se aktivně zapojili během tohoto dne do všech nabízených aktivit!