KLATOVY A OKOLÍ : INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI DUBNU 2018

Czech • Deutsch • English

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci dubnu 2018

„II/186 Klatovy-Plánická, Jiráskova a Dobrovského ulice“ spoluinvestoři akce město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Celoplošná oprava povrchu vozovky, přilehlých parkovacích stání, vjezdu na parkoviště k hotelu Beránek, vjezdu na parkoviště u ZKD na Rybníčkách, úprava autobusového nástupiště a zálivu v Dobrovského ulici, vybudování ostrůvku na přechodu pro chodce s nasvícením přechodu u GE Money bank, úprava křižovatky s ulicí Palackého (u kaple Chaloupka), nasvícení přechodu pro chodce u hradeb v Jiráskově ulici, úprava a nasvícení přechodu pro chodce v křižovatce Jiráskova, Komenského, Plánická, úprava autobusového nástupiště a zálivu „u Netrvalů“,  úprava a nasvícení přechodů pro chodce u restaurace Poprda, u křižovatky s Kličkovou ulicí, u křižovatky s ulicí K Vodojemu, u základní školy Čapkova, úprava vjezdu do sídliště Rozvoj pod ulicí Nuderova.

Před stavbou dojde k rekonstrukci vodovodních přípojek a hrnečků, opravě kanalizačních šachet a uličních vpustí, rekonstrukci části kanalizačního řadu.

Termíny provedení:

Celá stavba: 4.4.-4.7.2018.

Dílčí termíny stavby:

Vodovody v úseku Plzeňská-Měchurova-4.4.-16.4.2018,

vodovody a kanalizace v úseku Měchurova-Procházkova-17.4.-4.5.2018,

vodovody a kanalizace v úseku Procházkova-Studentská-5.5.-18.5.2018.

Silniční stavby v celé délce úpravy: 9.4.-3.7.2018.

Práce se provedou po jednotlivých úsecích za částečné uzavírky. Bude umožněn jednosměrný provoz po dotčených komunikacích ve směru od centra na Plánici. Směr od Plánice bude uzavřen. Křížení místních komunikací se silnicí 2. třídy zůstanou průjezdné. Těžká nákladní doprava bude směrována obousměrně po objízdné trase ulicí U Čedíku.

 

„Rekonstrukce povrchu chodníků na náměstí Míru“ – odstranění starých žulových desek, výměna podkladních vrstev podloží v tl. 40 cm, odstranění a osazení nových žulových obrubníků, přeložení části dlažby vozovky ze žulových kostek, osazení nových žulových desek - tzv. „Plzeňská dlažba“, úprava autobusového nástupiště a zálivu ve středu náměstí.

Termíny provedení:

Po jednotlivých úsecích:

Východní část náměstí-21.3.-10.4.2018,

jižní část náměstí-11.4.-4.5.2018,

severní část náměstí-7.5.-29.5.2018,

západní část náměstí-30.5.-18.6.2018,

nástupiště a záliv MHD-23.5.-18.6.2018.

Práce se provedou po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky chodníků, přístupy pro pěší k jednotlivým nemovitostem, obchodům, apod. budou zabezpečeny.

 

„Tupadly-chodník u silnice III/18515“.

Výstavba chodníku vedoucího od budovy požární zbrojnice k návsi, nové lávky přes Tupadelský potok, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, dvou autobusových nástupišť, úprava plochy před zbrojnicí.

Termín provedení: 19.3. – 22.5.2018.

Práce se provedou za částečného omezení provozu na silnici 3. třídy.

 

„Oprava povrchu komunikace v Lipové ulici, 2. část“.

Celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodního řadu v úseku od propojovací komunikace k Jabloňové ulici po Žižkovu ulici.

Termíny provedení:

Celá stavba: 27.3.-4.7.2018.

Dílčí termíny stavby:

Odfrézování vozovky v celé ploše-27.3.-29.3.2018,

vodovod – 3.4.-13.5.2018,

plynovod mezi čp. 483 až 480-2.5.-13.5.2018,

plynovod mezi čp. 479 až 471-14.5.-27.5.2018,

plynovod mezi čp. 453 až 449-28.5.-10.6.2018,

plynovod mezi od čp. 449 po křiž. S ul. Žižkova-11.6.-17.6.2018,

silnice + veřejné osvětlení – 28.5.-4.7.2018.

Stavba se provede po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky dotčených komunikací, přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem bude zabezpečen.

 

„Oprava povrchu komunikace v Niederleho ulici“.

Celoplošná oprava povrchu vozovky, chodníku a odstavných parkovacích ploch, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce kanalizačního, vodovodního a plynovodního řádu.

Termíny provedení:

Celá stavba: 4.4.-30.6.2018.

Dílčí termíny:

Odfrézování vozovky v celé ploše-4.4.-5.4.2018,

kanalizace a vodovod-10.4.-20.5.2018,

plynovod- úsek Domažlická-za vjezd do areálu Penny marketu-2.5.-11.5.2018,

plynovod-úsek od areálu Penny marketu po Voříškovu-12.5.-3.6.2018,

silnice+VO- úsek Domažlická-za vjezd do areálu Penny marketu-14.5.-27.5.2018,

silnice+VO- úsek od areálu Penny marketu po Voříškovu-4.6.-30.6.2018.

Stavba se provede po dvou úsecích za úplné uzavírky provozu dotčených komunikací. Přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd k OD Penny bude zabezpečen.

 

„Oprava povrchu chodníku části Plzeňská ulice“.

Celoplošná oprava povrchu chodníku s úpravou na stezku pro pěší a cyklisty v úseku Domažlická-Kollárova vlevo, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, oprava povrchu několika přístupových chodníčků ke vchodům.

Termín provedení: 3.4.-29.4.2018.

Stavba se provede po ucelených částech za úplné uzavírky chodníku, přístupy pro pěší k jednotlivým vchodům budou zabezpečeny.

 

„Oprava povrchu chodníku druhé části Plzeňské ulice“.

Celoplošná oprava povrchu chodníku s úpravou na stezku pro pěší a cyklisty v úseku Kpt. Jaroše, Gorkého vpravo, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení.

Termín provedení: 16.4.-13.5.2018.

Stavba se provede po ucelených částech za úplné uzavírky chodníku.

 

„Výstavba chodníku k centrálnímu hřbitovu“.

Výstavba chodníku o šíři 2 m od Plzeňské ulice vlevo ke vchodu do centrálního hřbitova.

Termín provedení: 2.4.-18.5.2018.

Práce se provedou za částečného omezení provozu na přilehlé vozovce.

 

„Oprava povrchu vozovky k ZK Markyta“.

Celoplošná oprava povrchu vozovky od silnice I/27 k viaduktu ve směru k zahrádkářské kolonii Markyta.

Termín provedení: 9.4.-30.4.2018.

Práce se provedou za částečného omezení provozu na dotčené komunikaci.

 

Připravované akce na měsíc květen:

 

„Oprava povrchu vozovky v části Bulmanovy ulice“.

Celoplošná oprava povrchu vozovky včetně vyřešení odtoku dešťových vod před domy čp. 60, 61 a 131, úprava povrchu jízdního pruhu na odstavném parkovišti.

Termín provedení: 2.5.-31.5.2018.

 

 

Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

 

Vážení občané,

děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

 

                                                        

 

František Kocfelda, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy