KLATOVY A OKOLÍ : ÚNIK CHEMICKÉ LÁTKY DO DRNOVÉHO POTOKA

Czech • Deutsch • English

Únik chemické látky do Drnového potoka

V úterý 8.10.2019 v 08:15 bylo na Odbor životního prostředí MěÚ Klatovy nahlášeno podezření ze znečištění Drnového potoka v lokalitě u jezu v Lubech.

Vizuální kontrolou vývařiště jezu byla zjištěna souvislá vrstva bílé pěny na vodě a v oblasti nadjezí byly patrné mrtvé drobné rybky v množství několika desítek kusů. Z toho důvodu byla na místo okamžitě povolána jednotka HZS. Preventivně byla položena norná stěna v Mercandinových sadech. Současně byly odebrány vzorky kontaminované vody a povolána chemická laboratoř HZS z Třemošné u Plzně.

Byla provedena kontrola břehů potoka proti proudu se snahou o zjištění příčiny kontaminace. Na levém břehu potoka v místě „U Benešů“ byl zjištěn výtok neznámé látky z kanalizační výpusti, která odvádí srážkovou vodu z areálu pily společnosti Holz Schiller. Následně byla pracovníky OŽP, za přítomnosti městské policie a odpovědného pracovníka provozovatele areálu pily, provedena kontrola areálu, při které bylo zjištěno znečištění u impregnační vany na dřevo. Dle vyjádření pracovníka společnosti Holz Schiller došlo k úniku chemické látky (Impralit-BSK effect) pravděpodobně v nočních hodinách a jejímu splachu do dešťové kanalizace a do Drnového potoka.

Jedná se o chemickou látku, která je nebezpečná pro zdraví, nebezpečná pro životní prostředí a vysoce toxická pro vodní organismy. Látka je ředitelná vodou.

Na základě opatření, která byla uložena pracovníky OŽP, byla specializovanou firmou provedena sanace kontaminované části areálu a eliminaci dalších splachů do Drnového potoka.

Vzhledem k tomu, že se jedná o látku, která je rozpustná ve vodě, není možné zamezit jejímu šíření tokem Drnového potoka, ani není možné její zachycení. Po dohodě s chemickou laboratoří bude stav v Drnovém potoce nadále monitorován, ale ponechán bez dalšího zásahu. Průběžně dojde k odtoku kontaminovaných vod a jejich naředění do neškodného stavu. Po dohodě s pracovníky PVL dojde k vypuštění nadjezí z důvodu urychlení odtoku vody. Průběžně budou členy ČRS sbírány uhynulé ryby.

Vzhledem k ředitelnosti chemické látky vodou dochází průběžně k její eliminaci na koncentraci, ze které neplyne pro člověka žádné zdravotní nebezpečí. Z důvodu bezpečnosti nedoporučujeme v následujících několika dnech přímý kontakt s vodou v Drnovém potoce v části od „Benešů“ až k soutoku s Úhlavou.
Celý případ bude orgánem státní správy vodního hospodářství řešen v souladu se správním řádem a zákonem o vodách.

Klatovy 9.10. 2019


Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí